Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Arbetsgrupp för Åbo Akademis lärandemiljöerredigerad %Y-10-21 kl. 09:29

Organ

Arbetsgrupp för Åbo Akademis lärandemiljöer

Sökes

2 ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2016-10-04

Ansökningstid

2016-10-04 - 2016-10-19

Verksamhetsperiod

2016-10-21 - 2017-05-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Kårstyrelsens möte 21.10.2016

Studerande från Åbo och Vasa behövs till grupp som ska göra upp en plan för hur undervisningsutrymmen och tekniska lösningar för distansstudier utvecklas vid ÅA.

Enligt rektors beslut

har gruppen i uppdrag att före utgången av maj 2017 färdigställa sin utredning och inkomma med förslag om hurdana lärandemiljöer som ska finnas vid Åbo Akademi.

Inom gruppens uppdrag finns bl.a. frågor kring multifunktionella undervisningsutrymmen, ökade möjligheter till distansstudier och många öppna frågor kring hur lärandemiljölerna ska utvecklas och inom vilken tidsperiod.