Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Direktionen för Vasa övningsskolaredigerad %Y-01-21 kl. 09:20

Organ

Direktionen för Vasa Övningsskola

Sökes

en ordinarie medlem, en suppleant

Datum då ansökningen öppnas

2016-09-20

Ansökningstid

2016-09-20 - 2016-10-06

Verksamhetsperiod

2016-10-11 - 2019-07-01

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Studentrepresentanter utses på kårstyrelsens möte 7.10.2016, direktionen väljs på FPV:s fakultetsrådsmöte 11.10.2016

Vid Vasa övningsskola verkar en direktion. Direktionen utses av fakultetsrådet och bestar av två representanter för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (pedagogiska fakulteten) av vilka en fungerar som ordförande för direktionen, tre representanter för lärarkåren och en representant för övrig personal, vilka utses genom val. Till direktionen hör också en representant för lärarstuderande, två föräldrarepresentanter, en gymnasiestuderande och en elevrepresentant för årskurserna 7-9. Personliga suppleanter utses för alla medlemmar. Direktionen utser viceordförande bland sina medlemmar. Ledande rektor fungerar som föredragande i direktionen. Rektorerna och pedagogiska fakultetens prefekt har närvaro- och yttranderatt vid direktionens möten. Mandatperioden omfattar tre läsår.

Direktionens uppgift är att stöda skolans verksamhet genom att

1) utveckla, följa och utvärdera verksamheten

2) upprätthålla och främja samarbetet inom och utom skolan

3) godkänna skolans läroplan och ta del av läsårsplanen samt göra framstallning om faststallande till fakultetsrådet

4) ge utlåtande i principiellt viktiga frågor som gäller övningsskolan

5) ge utlåtande över valet av ledande rektor

6) besluta om arbets- och ferietiderna för skolan,

7) fastställa skolans regler för trygghet och trivsel

8) utföra övriga uppgifter som ankommer på och som tilldelats direktionen.

http://www.abo.fi/personal/media/2741/instruktion_vos.pdf