Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Delegationen för Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelse (Lärkan)redigerad %Y-08-25 kl. 14:37

Organ

Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelses delegation

Sökes

2 ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2016-03-04

Ansökningstid

2016-03-04 - 2016-03-27

Verksamhetsperiod

2016-05-01 - 2019-04-30

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Studentrepresentanterna väljs på kårfullmäktiges möte onsdag 30.3.2016.

Svenska lärarhögskolan Lärkans bostadsstiftelse har två studentbostadshus, som inrymmer ca 200 studerande i Vasa.

Enligt bostadsstiftelsens stadgar består delegationen av 12-15 medlemmar. Medlemmarnas mandattid är tre år. Styrelsen för Svenska Österbottens högskoleförening r.f. utser stiftelsens första delegation, varefter denna kompletterar sig själv i sådan ordning, att årligen fem medlemmar står i tur att avgå, dock så att Åbo Akademis personal och studerande är representerade i delegationen. Avgående medlem kan återväljas. Delegationen väljer inom sig en ordförande och en viceordförande för ett kalenderår i sänder.

Delegationen sammanträder till ordinarie årsmöte före utgången av april månad.

Vid delegationens ordinarie årsmöte ska delegationen: • Granska och godkänna stiftelsens årsberättelse • Fastställa bokslutet för föregående verksamhetsår • Välja ordförande och viceordförande för delegationen för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte • Välja nya medlemmar i stället för dem som är i tur att avgå. • Välja ordförande för stiftelsens styrelse samt sex medlemmar till densamma för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte. • Fastställa budgeten för det kommande kalenderåret.

Delegationen besluter om anskaffande och byggande av fastigheter, om köp av andelar i bostadsandelslag eller aktier i bostadsaktiebolag samt om överlåtelse och inteckning av stiftelsens egendom och avtal om tomtarrende. Delegationen fastställer reglementen för stiftelsens funktionärer och fastställer delegations- och styrelsemedlemmarnas mötesarvoden, vilka dock icke får överstiga de normer som tillämpas för förtroendevalda i Vasa stad. Delegationen besluter om ändring av stiftelsens stadgar eller upplösning av stiftelsen.

Valbar är den studerande som enligt Åbo Akademis studentmatrikel är anmäld som närvarande vid utgången av perioden för intresseanmälningar och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda. Ur intressemotiveringen bör framgå matrikelnummer.