Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Delegationen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS)redigerad %Y-03-31 kl. 09:02

Organ

Delegationen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS)

Sökes

2 ordinarie medlem, 2 suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2016-03-04

Ansökningstid

2016-03-04 - 2016-03-27

Verksamhetsperiod

2016-04-01 - 2017-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Studentrepresentanterna väljs på kårfullmäktiges möte onsdag 30.3.2016.

VOAS äger och administrerar över ca 3000 studentbostäder i Vasa. Delegationen är stiftelsens högsta beslutande organ. Till delegationens uppgifter hör att övervaka stiftelsens verksamhet, godkänna stiftelsens budget och bokslut, samt välja stiftelsens styrelse och verkställande direktör.

Delegationen har sammanlagt tjugo medlemmar varav Vasa stad utnämner fyra och student- och studerandekårerna sexton. Antalet platser baserar sig på studentkårens medlemsantal. ÅAS har två platser i delegationen.

Mandatperioden för delegationsmedlemmarna är två år. Hälften av medlemmarna byts ut årligen. Delegationens vårmöte kommer att hållas i slutet av april.

Valbar är den studerande som enligt Åbo Akademis studentmatrikel är anmäld som närvarande vid utgången av perioden för intresseanmälningar och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda. Ur intressemotiveringen bör framgå matrikelnummer samt om du önskar söka ordinarie eller suppleantplats.