Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Åbo Akademis och ISS kundkommitté i Vasaredigerad %Y-02-05 kl. 12:55

Organ

Åbo Akademis och ISS kundkommitté i Vasa

Sökes

2 ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2016-01-15

Ansökningstid

2016-01-15 - 2016-01-25

Verksamhetsperiod

2016-02-01 - 2017-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Studentrepresentanten väljs på kårstyrelsens möte fredag 1.2.2016.

Enligt restaurangavtalet mellan Åbo Akademi och ISS skall avtalsparterna bilda en gemensam kundkommitté, där avtalsparterna och användargrupperna finns representerade, för att understöda verksamhetens utveckling.

För verksamheten är det viktigt att medlemmarna i rådet har visat intresse för att delta i arbetsgruppens arbete. Samtidigt bör en bred representation bland Åbo Akademi Vasas enheter eftersträvas.

Enligt 3§ i Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning är den studerande valbar, som enligt Åbo Akademis studentmatrikel är anmäld som närvarande vid utgången av perioden för intresseanmälningar och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda.

Studentrepresentanten ska känna till studentrestaurangtjänsterna i Vasa. I intressemotiveringen bör framgå matrikelnummer och den mest relevanta erfarenheten för uppdraget.