Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

FHPT:s pedagogiska ledningsgruppredigerad %Y-01-15 kl. 12:46

Organ

FHPT:s pedagogiska ledningsgrupp

Sökes

en ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2016-01-07

Ansökningstid

2016-01-07 - 2016-01-14

Verksamhetsperiod

2016-01-15 - 2016-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Studentrepresentanten väljs på kårstyrelsens möte fredag 15.1.2016.

Den pedagogiska ledningsgruppen vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi har till uppdrag att leda pedagogiskt utvecklingsarbete inom fakulteten. Uppdraget innebär planering av pedagogisk fortbildning, utarbetande av ett fungerande system för feedback gällande utbildningen samt diskussion om antagningssystem och rekrytering av studerande. Gruppen kan ge förslag till både dekanus och fakultetsråd om åtgärder för effektivering av utbildning och höjning av dess kvalitet.

Gruppen består av nio medlemmar, varav två är studentrepresentanter. Dekanus fungerar som ordförande för gruppen.

Enbart studenter vid ifrågavarande fakultet är valbara. Studentrepresentanten ska vara närvaroanmäld enligt ÅA:s studiematrikel vid utgången av perioden för intresseanmälningar. Ansökan ska innehålla matrikelnummer och intressemotivering.