Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Ordförande för ekonomidirektionenredigerad %Y-03-18 kl. 13:28

Organ

ÅAS ekonomidirektion

Sökes

en ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2015-12-22

Ansökningstid

2015-12-22 - 2016-01-26

Verksamhetsperiod

2016-02-10 - 2016-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Studentrepresentanten väljs på kårfullmäktiges möte onsdag 10.2.2016.

Om ekonomidirektionens uppgifter stadgas i Arbetsordning för Kårens förvaltande organ 9§ :
Ekonomidirektionen åligger att i enlighet med universitetsförordningen och Kårens stadgar handha skötseln av Kårens affärsverksamhet. Ekonomidirektionen kan inte utan fullmäktiges samtycke fatta beslut om upptagande av lån eller köp och försäljning av fastigheter.

Ekonomidirektionen åligger särskilt:

a) att till fullmäktiges vårmöte inlämna verksamhetsberättelse och bokslut

b) att till fullmäktiges höstmöte inlämna förslag till budgeter och verksamhetsplan för affärsverksamheten

c) att besluta om verkställande av Kårens budget för ekonomisektorn,

d) att förvalta studenthemmets byggnadsfond

e) att besluta om anställande av personal inom direktionens verksamhetsområde

f) att ombesörja underhåll och reparationer av Kårens egendom inom ramen för direktionens verksamhetsområde.

Enligt 3§ i Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning:
Valbar är den studerande som enligt Åbo Akademis studentmatrikel är anmäld som närvarande vid utgången av perioden för intresseanmälningar och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda.

I intressemotiveringen bör framgå matrikelnummer, varför du vill jobba för Studentkåren samt den mest relevanta erfarenheten för uppdraget som t.ex. erfarenhet om ledarskap och ekonomihantering.