Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Universitetskollegietredigerad %Y-10-28 kl. 10:52

Organ

Universitetskollegiet

Sökes

8 ordinarie medlem, 8 suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2015-09-18

Ansökningstid

2015-09-18 - 2015-10-16

Verksamhetsperiod

2016-01-01 - 2018-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Studentrepresentanterna väljs på kårfullmäktiges möte tisdag 27.10.2015.

UPPGIFTER OM UPPDRAGET
Om universitetskollegiets uppgifter stadgas i universitetslagen 22 §:

Universitetskollegiet har till uppgift att:
1) besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid,
2) utse medlemmarna till universitets styrelse,
3) fastställa valet av styrelsemedlemmarna,
4) entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan,
5) välja revisorer för universitetet,
6) fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn,
7) besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor,
8) besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag om styrelsemedlemmen inte beviljas ansvarsfrihet.

Om universitetskollegiets sammanställning stadgas i Åbo Akademis förvaltningsinstruktion 2 §:
Universitetskollegiet har 24 medlemmar jämte personliga suppleanter varav professorerna och övriga anställda genom val inom grupperna vardera utser 8 medlemmar och 8 suppleanter samt studentkåren utser 8 företrädare och suppleanter för studerandena.


VALBARHET
Valbar är varje person som enligt Åbo Akademis studentmatrikel den 20 september 2015 är anmäld som närvarande och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda enligt Åbo Akademis valinstruktion.