Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Styrelsen för Åbo Akademiredigerad %Y-10-28 kl. 10:53

Organ

Styrelsen för Åbo Akademi

Sökes

2 ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2015-09-18

Ansökningstid

2015-09-18 - 2015-10-09

Verksamhetsperiod

2016-01-01 - 2017-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Studentrepresentanterna väljs på kårfullmäktiges möte tisdag 27.10.2015.

UPPGIFTER OM UPPDRAGET
Om styrelsen för ÅA stadgas i Åbo Akademis förvaltningsinstruktion 1 §:
Styrelsen är akademins högsta beslutande organ. Universitetskollegiet beslutar om antalet styrelsemedlemmar, antalet medlemmar inom de olika grupperna (professorer, övriga anställda och studerande) samt om styrelsens mandatperiod.

Universitetskollegiet utser de externa medlemmarna i styrelsen och fastställer valet av de styrelsemedlemmar som valts i hemliga val i enlighet med akademins valinstruktion och de företrädare för studerandena som utsetts av studentkåren enligt 46 § universitetslagen. Åbo Akademis styrelse består av 10 medlemmar, av vilka två representerar professorerna, två övriga anställda, två studerande och fyra är externa medlemmar.

Om styrelsens uppgifter bestäms i 14 § universitetslagen. Till styrelsens strategiska uppgifter hör att bestämma om nya professurer samt om återbesättande av och om ändring av ämnesområdet för professurer. Styrelsen väljer rektor samt på rektors förslag två vicerektorer. Styrelsen anställer på rektors förslag förvaltningsdirektören.

Styrelsen har till uppgift att:
1) besluta om centrala mål och en strategi för universitetets verksamhet och ekonomi och om principer för styrningen av verksamheten och ekonomin,
2) besluta om universitetets verksamhets- och ekonomiplan samt budget och upprätta bokslut,
3) svara för förvaltningen och användningen av universitetets förmögenhet, om inte styrelsen har överfört befogenheten till rektorn,
4) svara för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad,
5) godkänna avtal som är viktiga eller principiella med avseende på universitetets verksamhet och ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som gäller universitetet,
6) på universitetets vägnar godkänna det avtal enligt 48 § som ingås med undervisnings- och kulturministeriet,
7) välja rektor eller rektorer och besluta om deras arbetsfördelning samt avsätta rektorn, om det med beaktande av uppgiftens art finns godtagbar och grundad anledning till detta,
8) godkänna instruktioner och andra motsvarande föreskrifter som gäller den allmänna organiseringen samt besluta om universitetets verksamhetsstruktur,
9) ge undervisnings- och kulturministeriet förslag till ändring av universitetets utbildningsansvar,
10) besluta om antalet studerande som antas till universitetet.

Styrelsen har dessutom till uppgift att anställa den ledande personal som är direkt underställd rektorn, om den inte har överfört uppgiften till något annat av universitetets organ.

Studentrepresentanterna i akademistyrelsen representerar akademins samtliga studerande. Av studentrepresentanten förutsätts genuint intresse för att delta i utvecklingen av akademin som studieplats, arbetsplats och universitetssamfund. Studentrepresentanten skall kunna delta i styrelsens möten (ofta under dagtid) samt i aftonskolor och eventuellt annat förberedande strategiskt arbete i anslutning till mötena eller de ärenden som behandlas.

VALBARHET
Valbar är varje person som enligt Åbo Akademis studentmatrikel den 20 september 2015 är anmäld som närvarande och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda enligt Åbo Akademis valinstruktion.