Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Universitetskollegietredigerad %Y-10-05 kl. 08:27

Organ

Universitetskollegiet

Sökes

inga ordinarie medlem, en suppleant

Datum då ansökningen öppnas

2015-04-20

Ansökningstid

2015-04-20 - 2015-05-08

Verksamhetsperiod

2015-05-13 - 2015-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Kårfullmäktiges möte 13.5.2015

Om universitetskollegiets uppgifter stadgas i universitetslagen 22 §:

Universitetskollegiet har till uppgift att 1) besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid, 2) utse medlemmarna till universitets styrelse, 3) fastställa valet av styrelsemedlemmarna, 4) entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan, 5) välja revisorer för universitetet, 6) fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn, 7) besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor, 8) besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag om styrelsemedlemmen inte beviljas ansvarsfrihet.

Om universitetskollegiets sammansättning stadgas i Åbo Akademis förvaltningsinstruktion 2 §: http://www.abo.fi/personal/allmanforv

Universitetskollegiet har 24 medlemmar jämte personliga suppleanter varav professorerna och övriga anställda genom val i enlighet med akademins valinstruktion inom vardera grupp utser 8 medlemmar med personliga suppleanter och studentkåren i enlighet med 46 § universitetslagen utser 8 företrädare med personliga suppleanter för studerandena. Universitetskollegiets mandatperiod är tre år. Det sammankallas efter nyval första gången av kansler. Om universitetskollegiet uppgifter bestäms i 22 § universitetslagen. Kollegiet beslutar också om styrelsens arvoden.

Valbar som studentrepresentant är alla studerande som enligt ÅA:s studiematrikel är närvaroanmälda vid utgången av perioden för intresseanmälningar. Åbo Akademis Studentkår uppmuntrar sökande av alla könsidentiteter och åskådningar samt oberoende av funktionshinder eller av etnisk eller annan bakgrund. Om valprocessen stadgas i ÅAS valordning för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan: http://www.studentkaren.fi/organisationen/valordning-for-val-av-studentrepresentanter-i-abo-akademis-forvaltning/

Eventuella intervjuer hålls på kårfullmäktiges valutskotts möte måndagen 11.5. fr.o.m. kl. 15.15.

Tiden för intresseanmälan utgår fredag 8.5.2015 kl. 15.00.