Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Programgruppen för magisterprogrammet i företagsjuridikredigerad %Y-10-30 kl. 10:34

Organization

Kauppakorkeakoulu - Kauppakorkeakoulu

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter