Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Life Science Techologies Programme Committeeredigerad %Y-12-18 kl. 14:59

Organization

Yhteiset Ohjelmat - Yhteiset Ohjelmat

Term:

2020-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter