H

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Hae opiskelijaedustajaksi yliopistokollegioon!

Hakuaika:

17.5.2018 - 2.9.2018

Kuvaus:

Hae opiskelijaedustajaksi kollegioon! Etsimme yliopistokollegioon yhtä varsinaista opiskelijaedustajaa ja yhtä varajäsentä toimikaudelle 20.9.2018–31.12.2018. Hakuaika on 17.5.–31.5.2018. Hakuaikaa jatkettu 2.9. saakka.

Mistä on kyse?

Yliopistokollegio on yliopiston ylin päättävä toimielin. Sen tehtävänä on mm. päättää hallituksen jäsenmäärästä ja toimikausien pituudesta, valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet hallitukseen ja vahvistaa muiden hallitusten jäsenten valinnat. Lisäksi kollegio vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kollegio voi myös käydä keskustelua suurista yliopiston suuntaa määrittävistä asioista, ja se on esimerkiksi ottanut kantaa Tampere3-hankkeen etenemiseen useita kertoja. Lisätietoa kollegiosta voi lukea yliopiston opiskelun oppaasta (http://www.uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/toimiminen-yliopistoyhteisossa).

Kollegion jäsenenä pääset vaikuttamaan Tampereen yliopiston tulevaisuuden suuntaan, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Kollegio kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa, minkä lisäksi opiskelijoilla on ennakkopalavereita ennen kokousta. Kollegiossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä. Lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio. Tampereen yliopiston yliopistokollegiossa on 45 jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Opiskelijoiden edustajina on 15 varsinaista jäsentä ja heille 15 varajäsentä.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Yliopistokollegion opiskelijajäsen on opiskelijoiden ääni yliopiston päätöksenteossa. Opiskelijaedustajaksi voi hakea henkilö, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon eikä ole päätoimiseksi tulkittavassa työsuhteessa yliopistoon. Kollegion opiskelijalle tärkeintä on motivaatio ja kiinnostus tehtävään. Kollegion työssä pärjää hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun kollegiossa ja toimimalla yhteistyössä muiden opiskelijoiden sekä Tamyn kanssa.

Hakijan eduksi luetaan myös ajankohtainen tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Opiskelijaedustajat toimivat yhdessä ja käsittelevät asioita ennakkopalavereissa. Ylioppilaskunta kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia sekä tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään 31.5.2018. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma. Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Hakijoita voidaan tarvittaessa haastatella tai edellyttää heitä vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Päätöksen yliopistokollegioon valittavista henkilöistä tekee ylioppilaskunnan edustajisto hallituksen esityksestä. Valintojen tulokset julkaistaan ylioppilaskunnan ilmoitustaululla valinnan jälkeen ja tuloksesta ilmoitetaan hakeneille.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa Tamyn hallituksen koulutuspolitiikkavastaava Roope Tukia (roope.tukia@tamy.fi). Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta, valintaa koskevista säännöistä sekä paljon muuta osoitteessa tamy.fi/ylioppilaskunta/hallinnon-opiskelijaedustajat.

Hae opiskelijaedustajaksi kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon! , 16.8.2018 - 31.12.2018

Hakuaika:

28.6.2018 - 14.8.2018

Kuvaus:

Hae opiskelijaedustajaksi kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon! Kahden aiemmin auki olleen varaedustajan tehtävän hakuaikoja on jatkettu, ja tehtävien uusi hakuaika on 28.6.-14.8.2018. Tehtäviä haetaan tällä lomakkeella. Aiemmin (hakuaika 29.5.-19.6.2018) varaedustajan tehtävää varten lähetetyt hakemukset otetaan huomioon.

Etsimme kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon kahta varajäsentä toimikaudelle 16.8.2018–31.12.2018.

Mistä on kyse?

Yliopiston tiedekuntien tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, antaa tutkintoja sekä edistää vapaata tutkimusta ja elinikäistä oppimista. Tiedekuntaneuvoston vastuulla on kehittää tutkintoja, opetusta ja tutkimusta sekä tehdä taloutta ja toimintaa koskevat suunnitelmat. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan hyvin konkreettisesti siihen, miten tiedekunta toimii ja tuot opiskelijoiden näkökulmia päätöksentekoon.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää tiedekunnan tavoiteohjelmasta, toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, henkilöstösuunnitelmasta ja talousarviosta; tehdä rehtorille esitys tiedekunnan tutkinto-ohjelmista, tutkimusohjelmista sekä tutkimuskeskuksista; hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat; tehdä ehdotus uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää opiskelijoiden valintaperusteista sekä päättää tutkielmien arviointiperusteista. Lisäksi tiedekuntaneuvoston käsittelevät henkilöstön rekrytointiin liittyviä asioita. Lisätietoa tiedekunnista ja tiedekuntaneuvostojen toiminnasta voi lukea yliopiston opiskelun oppaasta (http://www.uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/toimiminen-yliopistoyhteisossa).

Tiedekuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuussa, minkä lisäksi saatetaan pitää joitakin iltakouluja ja opiskelijoilla on ennakkopalavereita ennen kokousta. Tiedekuntaneuvostossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä. Lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio. Tiedekuntaneuvostossa on enintään 12 jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvostossa on 3 professoreiden, 3 opiskelijoiden ja 3 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmästä valittua jäsentä. Lisäksi tiedekuntaneuvostossa on vähintään 1 ja enintään 3 tiedekuntaneuvoston sisäisten jäsenten ehdottamaa ja rehtorin nimeämää ulkopuolista jäsentä.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen toimii kaikkien opiskelijoiden äänenä tiedekunnan päätöksenteossa. Opiskelijaedustajaksi voi hakea henkilö, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon eikä ole päätoimiseksi tulkittavassa työsuhteessa yliopistoon. Tiedekuntaneuvoston opiskelijalle tärkeintä on motivaatio ja kiinnostus tehtävään. Työssä pärjää hyvin perehtymällä kokouksen esityslistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun kokouksissa ja iltakouluissa sekä toimimalla tiiviissä yhteistyössä muiden opiskelijajäsenten, tiedekunnan opiskelijajärjestöjen sekä Tamyn kanssa. Hakijan eduksi luetaan myös ajankohtainen tuntemus omasta tiedekunnasta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Opiskelijaedustajat toimivat yleensä yhdessä ja käsittelevät asioita etukäteen ennakkopalavereissa. Ylioppilaskunta kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia sekä tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa halloped.fi viimeistään 14.8.2018. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Hakijoita voidaan tarvittaessa haastatella tai edellyttää heitä vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Päätöksen valittavista henkilöistä tekee ylioppilaskunnan hallitus. Valintojen tulokset julkaistaan ylioppilaskunnan ilmoitustaululla valinnan jälkeen ja tuloksesta ilmoitetaan hakeneille.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa Tamyn koulutuspoliittinen asiantuntija Veera Kaleva (kopoasiantuntija@tamy.fi, 0503612847). Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta, valintaa koskevista säännöistä sekä paljon muuta osoitteessa tamy.fi/ylioppilaskunta/hallinnon-opiskelijaedustajat.