H

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Opiskelijan opas ja työpöytä -projekti

Hakuaika:

28.8.2018 - 11.9.2018

Kuvaus:

Haetaan Tampereen yliopistosta opiskelijaedustajaa tai vuorottelevaa opiskelijaedustajaparia Tampere3-projektiin, joka toteuttaa uutta opiskelun ohjesivustoa, opetussuunnitelma- ja opetustarjontajulkaisua ja opiskelijoiden intratoimintoja, vrt. Tampereen yliopiston nykyinen Opiskelun opas –sivusto, Opiskelijan työpöytä ja NettiOpsu.

Projekti kestää syksyyn 2020, mutta opiskelijaedustajan ei tarvitse sitoutua näin pitkään kestoon. Toivomme kuitenkin, että opiskelija(t) pystyy sitoutumaan lukuvuodeksi 2018-19.

Opiskelijalta odotetaan aktiivista osallistumista tapaamisiin ja myös jonkin verran tapaamisten ulkopuolista työskentelyä. Projektiryhmä kokoontuu joka keskiviikko aamupäivisin, mutta kaikkiin projektiryhmän tapaamisiin ei ole välttämätöntä osallistua. Tärkeämpää on päästä erikseen sovittaviin työpajoihin ja kokouksiin, joissa uusia palveluita suunnitellaan tai joissa käsitellään erilaisia verkkopalveluihin liittyviä ehdotuksia.

Ryhmässä on opiskelija myös TTY:ltä ja TAMKista. Opiskelijaedustajalle ei valitettavasti makseta palkkiota. Kannattaa ottaa selvää, voiko projektiin osallistumisesta saatavaa kokemusta käyttää omissa opinnoissaan. Hakuaikaa on jatkettu 11.9. asti.

Tarkempia tietoja projektin toiminnasta voi kysyä Leena Ronimukselta, leena.ronimus@tut.fi.

Hae opiskelijaedustajaksi TOASin valtuuskuntaan!

Hakuaika:

29.8.2018 - 10.9.2018

Kuvaus:

Haemme yhtä varsinaista jäsentä TOASin valtuuskunnan jäljellä olevalle toimikaudelle vuoden 2018 loppuun!

TOASin valtuuskunta on toimielin, joka valvoo säätiön toimintaa. Sen 26 jäsentä ovat aitiopaikalla edistämässä tamperelaista opiskelija-asumista. Kokouksia on pääsääntöisesti kaksi vuodessa ja niistä saa pienen tavaralahjan.

Syyskokouksessa 1.11.2018 pääset mukaan päättämään TOASin ensi vuoden hallituksen kokoonpanosta sekä tutustumaan säätiön viimeaikaiseen ja tulevaan toimintaan. Voit myös tehdä valtuuskunnan kautta aloitteita TOASin hallitukselle.

Hakemus opiskelijaedustajaksi tulee tehdä maanantaihin 10.9.2018 mennessä halloped.fi-palvelussa. Tärkeintä on kiinnostus ja motivaatio opiskelija-asumisen edistämiseen. Valinnassa huomioidaan myös tehtävän kannalta relevantti kokemus.

Päätöksen pestin täyttämisestä tekee Tamyn edustajisto hallituksen esityksestä 19.9. Valinnan tulos julkaistaan ylioppilaskunnan ilmoitustaululla ja ilmoitetaan hakijoille.

Valtuuskunnan tehtävistä voi lukea lisää TOASin säännöistä: https://toas.fi/wp-content/uploads/2016/09/TOAS-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-2016.pdf

Lisätietoa tehtävästä ja sen täyttämisestä antaa Milka Hanhela (sopoasiantuntija@tamy.fi).

Hae opiskelijaedustajaksi yliopistokollegioon!

Hakuaika:

30.8.2018 - 13.9.2018

Kuvaus:

Hae opiskelijaedustajaksi kollegioon! Etsimme yliopistokollegioon yhtä varsinaista opiskelijaedustajaa ja yhtä varajäsentä toimikaudelle 20.9.2018–31.12.2018. Hakuaika on 30.8.–13.9.2018. Hakuaika päättyy 13.9. klo 8.00.

Mistä on kyse?

Yliopistokollegio on yliopiston ylin päättävä toimielin. Sen tehtävänä on mm. päättää hallituksen jäsenmäärästä ja toimikausien pituudesta, valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet hallitukseen ja vahvistaa muiden hallitusten jäsenten valinnat. Lisäksi kollegio vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kollegio voi myös käydä keskustelua suurista yliopiston suuntaa määrittävistä asioista, ja se on esimerkiksi ottanut kantaa Tampere3-hankkeen etenemiseen useita kertoja. Lisätietoa kollegiosta voi lukea yliopiston opiskelun oppaasta (http://www.uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/toimiminen-yliopistoyhteisossa).

Kollegion jäsenenä pääset vaikuttamaan Tampereen yliopiston tulevaisuuden suuntaan, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Kollegio kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa, minkä lisäksi opiskelijoilla on ennakkopalavereita ennen kokousta. Kollegiossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä. Lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio. Tampereen yliopiston yliopistokollegiossa on 45 jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Opiskelijoiden edustajina on 15 varsinaista jäsentä ja heille 15 varajäsentä.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Yliopistokollegion opiskelijajäsen on opiskelijoiden ääni yliopiston päätöksenteossa. Opiskelijaedustajaksi voi hakea henkilö, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon eikä ole päätoimiseksi tulkittavassa työsuhteessa yliopistoon. Kollegion opiskelijalle tärkeintä on motivaatio ja kiinnostus tehtävään. Kollegion työssä pärjää hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun kollegiossa ja toimimalla yhteistyössä muiden opiskelijoiden sekä Tamyn kanssa.

Hakijan eduksi luetaan myös ajankohtainen tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Opiskelijaedustajat toimivat yhdessä ja käsittelevät asioita ennakkopalavereissa. Ylioppilaskunta kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia sekä tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään 13.9.2018. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma. Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Hakijoita voidaan tarvittaessa haastatella tai edellyttää heitä vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Päätöksen yliopistokollegioon valittavista henkilöistä tekee ylioppilaskunnan edustajisto hallituksen esityksestä. Valintojen tulokset julkaistaan ylioppilaskunnan ilmoitustaululla valinnan jälkeen ja tuloksesta ilmoitetaan hakeneille.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa Tamyn koulutuspolitiikkavastaava Veera Kaleva (kopoasiantuntija@tamy.fi). Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta, valintaa koskevista säännöistä sekä paljon muuta osoitteessa tamy.fi/ylioppilaskunta/hallinnon-opiskelijaedustajat.

Uusi Tampereen yliopisto: Hae opiskelijaedustajaksi Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Hakuaika:

10.9.2018 - 7.10.2018

Kuvaus:

Hae opiskelijaedustajaksi Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tiedekuntaneuvostoihin!

Etsimme uuden Tampereen yliopiston kuhunkin seitsemään (7) tiedekuntaneuvostoon viittä (5) opiskelijajäsentä ja viittä (5) varajäsentä. Toimikausi alkaa 1.1.2019 ja kestää kaksi (2) vuotta. Hakuaika tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajaksi on 10.9.-7.10.2018.

Mistä on kyse? Tiedekuntaneuvoston jäsenenä pääset vaikuttamaan tiedekunnan toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. Kussakin yliopiston tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvostot aloittavat toimintansa 1.1.2019 ja niiden tehtäviä ovat muun muassa

• seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista;

• tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;

• hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi;

• seurata ja kehittää tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

• tehdä ehdotus rehtorille aloittavien opiskelijoiden määrästä ja konsistorille opiskelijoiden valintaperusteista;

• vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit;

• päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä toteuttaa opinnäytteiden arviointi;

• käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opintosuorituksia ml. opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt;

• hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät;

Opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan uuden Tampereen yliopiston tulevaisuuden suuntaan ja tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi. Opiskelijajäsenenä toimimisesta voit saada myös opintopisteitä.

Tiedekuntaneuvostoihin valitaan uuden Tampereen yliopiston johtosäännön mukaisesti 15 jäsentä, joista viisi edustaa professoreita, viisi muuta henkilökuntaa ja viisi opiskelijoita. Kaikille edustajille nimetään myös varajäsen.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen teknillisen yliopiston tai Tampereen yliopiston opiskelija, jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai erikoislääkärin tutkinto. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi haun päättymiseen mennessä. Opiskelija ei ole edellä mainitusta huolimatta kelpoinen, mikäli hän on päätoimiseksi (vähintään 50% työsuhteessa tai yliopiston suostumuksella tekee apurahatutkimusta Tampereen tai Tampereen teknillisessä yliopistossa) tulkittavissa työsuhteessa yliopistoon. Lisäksi tiedekuntaneuvostoon opiskelijaedustajia valittaessa kelpoisia ovat vain kyseisen tiedekunnan opiskelijat, jotka muutoin täyttävät edellä mainitut kelpoisuusehdot.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään. Tiedekuntaneuvostossa pärjää hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun ja toimimalla yhteistyössä muiden opiskelijoiden sekä ylioppilaskunnan kanssa.

Ylioppilaskunnat kouluttavat valittuja opiskelijaedustajia sekä tarjoavat tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn. Valituilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan ja tiedekunnan ainejärjestöihin.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan? Jokaiseen tiedekuntaneuvostoon avataan oma hakukohde. Hakijan tehtävänä on varmistaa, että hän hakee oman tulevan tiedekuntansa tiedekuntaneuvostoon. Tiedekunnat ovat:

• Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

• Johtamisen ja talouden tiedekunta

• Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

• Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

• Rakennetun ympäristön tiedekunta

• Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

• Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lista tiedekuntiin sijoitetuista tutkinto-ohjelmista ja tarkemmat ohjeet hausta on nähtävissä Tampereen ylioppilaskunnan verkkosivulla (tampereenylioppilaskunta.fi). Haku päättyy sunnuntaina 7.10. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin ja heitä voidaan edellyttää vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Haastattelut toteutetaan lokakuun aikana haun päätyttyä. Tiedekuntaneuvostoon hakevien opiskelijajäsenten hakemukset jaetaan tiedekunnan ainejärjestöille, joilta myös pyydetään näkemystä valintoihin.

Opiskelijaedustajien valinnasta päättää Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto hyväksymänsä opiskelijaedustajavalintaohjesäännön pohjalta. Haun kriteereistä ja haun avaamisesta päätti uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta työjärjestyksensä mukaisesti 6.9.2018. Haun muista yksityiskohdista, valintaprosessista ja valittavista henkilöistä tekee päätöksen uuden yliopiston edustajisto päättäessään opiskelijaedustajavalintaohjesäännöstä kokouksessaan 9.10.2018.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen sihteeri Tiia Virtanen, p. 040 713 0077.

Uusi Tampereen yliopisto: Hae opiskelijaedustajaksi Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Hakuaika:

10.9.2018 - 7.10.2018

Kuvaus:

Hae opiskelijaedustajaksi uuden Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon.

Etsimme uuden Tampereen yliopiston kuhunkin seitsemään (7) tiedekuntaneuvostoon viittä (5) opiskelijajäsentä ja viittä (5) varajäsentä. Toimikausi alkaa 1.1.2019 ja kestää kaksi (2) vuotta. Hakuaika tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajaksi on 10.9.-7.10.2018.

Mistä on kyse?

Tiedekuntaneuvoston jäsenenä pääset vaikuttamaan tiedekunnan toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. Kussakin yliopiston tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvostot aloittavat toimintansa 1.1.2019 ja niiden tehtäviä ovat muun muassa

• seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista;

• tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;

• hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi;

• seurata ja kehittää tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

• tehdä ehdotus rehtorille aloittavien opiskelijoiden määrästä ja konsistorille opiskelijoiden valintaperusteista;

• vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit;

• päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä toteuttaa opinnäytteiden arviointi;

• käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opintosuorituksia ml. opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt;

• hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät;

Opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan uuden Tampereen yliopiston tulevaisuuden suuntaan ja tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi. Opiskelijajäsenenä toimimisesta voit saada myös opintopisteitä.

Tiedekuntaneuvostoihin valitaan uuden Tampereen yliopiston johtosäännön mukaisesti 15 jäsentä, joista viisi edustaa professoreita, viisi muuta henkilökuntaa ja viisi opiskelijoita. Kaikille edustajille nimetään myös varajäsen.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen teknillisen yliopiston tai Tampereen yliopiston opiskelija, jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai erikoislääkärin tutkinto. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi haun päättymiseen mennessä. Opiskelija ei ole edellä mainitusta huolimatta kelpoinen, mikäli hän on päätoimiseksi (vähintään 50% työsuhteessa tai yliopiston suostumuksella tekee apurahatutkimusta Tampereen tai Tampereen teknillisessä yliopistossa) tulkittavissa työsuhteessa yliopistoon. Lisäksi tiedekuntaneuvostoon opiskelijaedustajia valittaessa kelpoisia ovat vain kyseisen tiedekunnan opiskelijat, jotka muutoin täyttävät edellä mainitut kelpoisuusehdot.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään. Tiedekuntaneuvostossa pärjää hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun ja toimimalla yhteistyössä muiden opiskelijoiden sekä ylioppilaskunnan kanssa.

Ylioppilaskunnat kouluttavat valittuja opiskelijaedustajia sekä tarjoavat tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn. Valituilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan ja tiedekunnan ainejärjestöihin.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Jokaiseen tiedekuntaneuvostoon avataan oma hakukohde. Hakijan tehtävänä on varmistaa, että hän hakee oman tulevan tiedekuntansa tiedekuntaneuvostoon. Tiedekunnat ovat

• Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

• Johtamisen ja talouden tiedekunta

• Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

• Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

• Rakennetun ympäristön tiedekunta

• Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

• Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lista tiedekuntiin sijoitetuista tutkinto-ohjelmista ja tarkemmat ohjeet hausta on nähtävissä Tampereen ylioppilaskunnan verkkosivulla (tampereenylioppilaskunta.fi). Haku päättyy sunnuntaina 7.10. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin ja heitä voidaan edellyttää vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Haastattelut toteutetaan lokakuun aikana haun päätyttyä. Tiedekuntaneuvostoon hakevien opiskelijajäsenten hakemukset jaetaan tiedekunnan ainejärjestöille, joilta myös pyydetään näkemystä valintoihin.

Opiskelijaedustajien valinnasta päättää Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto hyväksymänsä opiskelijaedustajavalintaohjesäännön pohjalta. Haun kriteereistä ja haun avaamisesta päätti uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta työjärjestyksensä mukaisesti 6.9.2018. Haun muista yksityiskohdista, valintaprosessista ja valittavista henkilöistä tekee päätöksen uuden yliopiston edustajisto päättäessään opiskelijaedustajavalintaohjesäännöstä kokouksessaan 9.10.2018.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen sihteeri Tiia Virtanen, p. 040 713 0077.

Uusi Tampereen yliopisto: Hae opiskelijaedustajaksi Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Hakuaika:

10.9.2018 - 7.10.2018

Kuvaus:

Hae opiskelijaedustajaksi uuden Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja viestinnän tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon.

Etsimme uuden Tampereen yliopiston kuhunkin seitsemään (7) tiedekuntaneuvostoon viittä (5) opiskelijajäsentä ja viittä (5) varajäsentä. Toimikausi alkaa 1.1.2019 ja kestää kaksi (2) vuotta. Hakuaika tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajaksi on 10.9.-7.10.2018.

Mistä on kyse?

Tiedekuntaneuvoston jäsenenä pääset vaikuttamaan tiedekunnan toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. Kussakin yliopiston tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvostot aloittavat toimintansa 1.1.2019 ja niiden tehtäviä ovat muun muassa

•seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista;

•tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;

•hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi;

•seurata ja kehittää tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

•tehdä ehdotus rehtorille aloittavien opiskelijoiden määrästä ja konsistorille opiskelijoiden valintaperusteista;

•vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit;

•päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä toteuttaa opinnäytteiden arviointi;

•käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opintosuorituksia ml. opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt;

•hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät;

Opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan uuden Tampereen yliopiston tulevaisuuden suuntaan ja tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi. Opiskelijajäsenenä toimimisesta voit saada myös opintopisteitä.

Tiedekuntaneuvostoihin valitaan uuden Tampereen yliopiston johtosäännön mukaisesti 15 jäsentä, joista viisi edustaa professoreita, viisi muuta henkilökuntaa ja viisi opiskelijoita. Kaikille edustajille nimetään myös varajäsen.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen teknillisen yliopiston tai Tampereen yliopiston opiskelija, jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai erikoislääkärin tutkinto. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi haun päättymiseen mennessä. Opiskelija ei ole edellä mainitusta huolimatta kelpoinen, mikäli hän on päätoimiseksi (vähintään 50% työsuhteessa tai yliopiston suostumuksella tekee apurahatutkimusta Tampereen tai Tampereen teknillisessä yliopistossa) tulkittavissa työsuhteessa yliopistoon. Lisäksi tiedekuntaneuvostoon opiskelijaedustajia valittaessa kelpoisia ovat vain kyseisen tiedekunnan opiskelijat, jotka muutoin täyttävät edellä mainitut kelpoisuusehdot.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään. Tiedekuntaneuvostossa pärjää hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun ja toimimalla yhteistyössä muiden opiskelijoiden sekä ylioppilaskunnan kanssa.

Ylioppilaskunnat kouluttavat valittuja opiskelijaedustajia sekä tarjoavat tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn. Valituilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan ja tiedekunnan ainejärjestöihin.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Jokaiseen tiedekuntaneuvostoon avataan oma hakukohde. Hakijan tehtävänä on varmistaa, että hän hakee oman tulevan tiedekuntansa tiedekuntaneuvostoon. Tiedekunnat ovat

•Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

•Johtamisen ja talouden tiedekunta

•Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

•Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

•Rakennetun ympäristön tiedekunta

•Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

•Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lista tiedekuntiin sijoitetuista tutkinto-ohjelmista ja tarkemmat ohjeet hausta on nähtävissä Tampereen ylioppilaskunnan verkkosivulla (tampereenylioppilaskunta.fi). Haku päättyy sunnuntaina 7.10. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin ja heitä voidaan edellyttää vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Haastattelut toteutetaan lokakuun aikana haun päätyttyä. Tiedekuntaneuvostoon hakevien opiskelijajäsenten hakemukset jaetaan tiedekunnan ainejärjestöille, joilta myös pyydetään näkemystä valintoihin.

Opiskelijaedustajien valinnasta päättää Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto hyväksymänsä opiskelijaedustajavalintaohjesäännön pohjalta. Haun kriteereistä ja haun avaamisesta päätti uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta työjärjestyksensä mukaisesti 6.9.2018. Haun muista yksityiskohdista, valintaprosessista ja valittavista henkilöistä tekee päätöksen uuden yliopiston edustajisto päättäessään opiskelijaedustajavalintaohjesäännöstä kokouksessaan 9.10.2018.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen sihteeri Tiia Virtanen, p. 040 713 0077.

Uusi Tampereen yliopisto: Hae opiskelijaedustajaksi Tampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan tiedekuntanevostoon

Hakuaika:

10.9.2018 - 7.10.2018

Kuvaus:

Hae opiskelijaedustajaksi uuden Tampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan tiedekuntaveostoon.

Etsimme uuden Tampereen yliopiston kuhunkin seitsemään (7) tiedekuntaneuvostoon viittä (5) opiskelijajäsentä ja viittä (5) varajäsentä. Toimikausi alkaa 1.1.2019 ja kestää kaksi (2) vuotta. Hakuaika tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajaksi on 10.9.-7.10.2018.

Mistä on kyse?

Tiedekuntaneuvoston jäsenenä pääset vaikuttamaan tiedekunnan toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. Kussakin yliopiston tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvostot aloittavat toimintansa 1.1.2019 ja niiden tehtäviä ovat muun muassa •seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista;

•tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;

• hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi;

• seurata ja kehittää tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

• tehdä ehdotus rehtorille aloittavien opiskelijoiden määrästä ja konsistorille opiskelijoiden valintaperusteista;

• vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit;

• päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä toteuttaa opinnäytteiden arviointi;

• käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opintosuorituksia ml. opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt;

• hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät;

Opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan uuden Tampereen yliopiston tulevaisuuden suuntaan ja tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi. Opiskelijajäsenenä toimimisesta voit saada myös opintopisteitä.

Tiedekuntaneuvostoihin valitaan uuden Tampereen yliopiston johtosäännön mukaisesti 15 jäsentä, joista viisi edustaa professoreita, viisi muuta henkilökuntaa ja viisi opiskelijoita. Kaikille edustajille nimetään myös varajäsen.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen teknillisen yliopiston tai Tampereen yliopiston opiskelija, jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai erikoislääkärin tutkinto. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi haun päättymiseen mennessä. Opiskelija ei ole edellä mainitusta huolimatta kelpoinen, mikäli hän on päätoimiseksi (vähintään 50% työsuhteessa tai yliopiston suostumuksella tekee apurahatutkimusta Tampereen tai Tampereen teknillisessä yliopistossa) tulkittavissa työsuhteessa yliopistoon. Lisäksi tiedekuntaneuvostoon opiskelijaedustajia valittaessa kelpoisia ovat vain kyseisen tiedekunnan opiskelijat, jotka muutoin täyttävät edellä mainitut kelpoisuusehdot.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään. Tiedekuntaneuvostossa pärjää hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun ja toimimalla yhteistyössä muiden opiskelijoiden sekä ylioppilaskunnan kanssa.

Ylioppilaskunnat kouluttavat valittuja opiskelijaedustajia sekä tarjoavat tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn. Valituilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan ja tiedekunnan ainejärjestöihin.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan? Jokaiseen tiedekuntaneuvostoon avataan oma hakukohde. Hakijan tehtävänä on varmistaa, että hän hakee oman tulevan tiedekuntansa tiedekuntaneuvostoon. Tiedekunnat ovat

• Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

• Johtamisen ja talouden tiedekunta

• Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

• Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

• Rakennetun ympäristön tiedekunta

• Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

• Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lista tiedekuntiin sijoitetuista tutkinto-ohjelmista ja tarkemmat ohjeet hausta on nähtävissä Tampereen ylioppilaskunnan verkkosivulla (tampereenylioppilaskunta.fi). Haku päättyy sunnuntaina 7.10. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin ja heitä voidaan edellyttää vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Haastattelut toteutetaan lokakuun aikana haun päätyttyä. Tiedekuntaneuvostoon hakevien opiskelijajäsenten hakemukset jaetaan tiedekunnan ainejärjestöille, joilta myös pyydetään näkemystä valintoihin.

Opiskelijaedustajien valinnasta päättää Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto hyväksymänsä opiskelijaedustajavalintaohjesäännön pohjalta. Haun kriteereistä ja haun avaamisesta päätti uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta työjärjestyksensä mukaisesti 6.9.2018. Haun muista yksityiskohdista, valintaprosessista ja valittavista henkilöistä tekee päätöksen uuden yliopiston edustajisto päättäessään opiskelijaedustajavalintaohjesäännöstä kokouksessaan 9.10.2018.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen sihteeri Tiia Virtanen, p. 040 713 0077.

Uusi Tampereen yliopisto: Hae opiskelijaedustajaksi uuden Tampereen yliopiston Rakennetun ympäristön tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon!

Hakuaika:

10.9.2018 - 7.10.2018

Kuvaus:

Hae opiskelijaedustajaksi uuden Tampereen yliopiston Rakennetun ympäristön tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon.

Etsimme uuden Tampereen yliopiston kuhunkin seitsemään (7) tiedekuntaneuvostoon viittä (5) opiskelijajäsentä ja viittä (5) varajäsentä. Toimikausi alkaa 1.1.2019 ja kestää kaksi (2) vuotta. Hakuaika tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajaksi on 10.9.-7.10.2018.

Mistä on kyse?

Tiedekuntaneuvoston jäsenenä pääset vaikuttamaan tiedekunnan toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. Kussakin yliopiston tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvostot aloittavat toimintansa 1.1.2019 ja niiden tehtäviä ovat muun muassa

• seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista;

• tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;

• hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi;

• seurata ja kehittää tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

• tehdä ehdotus rehtorille aloittavien opiskelijoiden määrästä ja konsistorille opiskelijoiden valintaperusteista;

• vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit;

• päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä toteuttaa opinnäytteiden arviointi;

• käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opintosuorituksia ml. opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt;

• hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät;

Opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan uuden Tampereen yliopiston tulevaisuuden suuntaan ja tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi. Opiskelijajäsenenä toimimisesta voit saada myös opintopisteitä.

Tiedekuntaneuvostoihin valitaan uuden Tampereen yliopiston johtosäännön mukaisesti 15 jäsentä, joista viisi edustaa professoreita, viisi muuta henkilökuntaa ja viisi opiskelijoita. Kaikille edustajille nimetään myös varajäsen.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen teknillisen yliopiston tai Tampereen yliopiston opiskelija, jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai erikoislääkärin tutkinto. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi haun päättymiseen mennessä. Opiskelija ei ole edellä mainitusta huolimatta kelpoinen, mikäli hän on päätoimiseksi (vähintään 50% työsuhteessa tai yliopiston suostumuksella tekee apurahatutkimusta Tampereen tai Tampereen teknillisessä yliopistossa) tulkittavissa työsuhteessa yliopistoon. Lisäksi tiedekuntaneuvostoon opiskelijaedustajia valittaessa kelpoisia ovat vain kyseisen tiedekunnan opiskelijat, jotka muutoin täyttävät edellä mainitut kelpoisuusehdot.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään. Tiedekuntaneuvostossa pärjää hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun ja toimimalla yhteistyössä muiden opiskelijoiden sekä ylioppilaskunnan kanssa.

Ylioppilaskunnat kouluttavat valittuja opiskelijaedustajia sekä tarjoavat tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn. Valituilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan ja tiedekunnan ainejärjestöihin.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan? Jokaiseen tiedekuntaneuvostoon avataan oma hakukohde. Hakijan tehtävänä on varmistaa, että hän hakee oman tulevan tiedekuntansa tiedekuntaneuvostoon. Tiedekunnat ovat

• Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

• Johtamisen ja talouden tiedekunta

• Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

• Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

• Rakennetun ympäristön tiedekunta

• Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

• Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lista tiedekuntiin sijoitetuista tutkinto-ohjelmista ja tarkemmat ohjeet hausta on nähtävissä Tampereen ylioppilaskunnan verkkosivulla (tampereenylioppilaskunta.fi). Haku päättyy sunnuntaina 7.10. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin ja heitä voidaan edellyttää vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Haastattelut toteutetaan lokakuun aikana haun päätyttyä. Tiedekuntaneuvostoon hakevien opiskelijajäsenten hakemukset jaetaan tiedekunnan ainejärjestöille, joilta myös pyydetään näkemystä valintoihin.

Opiskelijaedustajien valinnasta päättää Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto hyväksymänsä opiskelijaedustajavalintaohjesäännön pohjalta. Haun kriteereistä ja haun avaamisesta päätti uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta työjärjestyksensä mukaisesti 6.9.2018. Haun muista yksityiskohdista, valintaprosessista ja valittavista henkilöistä tekee päätöksen uuden yliopiston edustajisto päättäessään opiskelijaedustajavalintaohjesäännöstä kokouksessaan 9.10.2018.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen sihteeri Tiia Virtanen, p. 040 713 0077.

Uusi Tampereen yliopisto: Hae opiskelijaedustajaksi uuden Tampereen yliopiston Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon!

Hakuaika:

10.9.2018 - 7.10.2018

Kuvaus:

Hae opiskelijaedustajaksi uuden Tampereen yliopiston Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon.

Etsimme uuden Tampereen yliopiston kuhunkin seitsemään (7) tiedekuntaneuvostoon viittä (5) opiskelijajäsentä ja viittä (5) varajäsentä. Toimikausi alkaa 1.1.2019 ja kestää kaksi (2) vuotta. Hakuaika tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajaksi on 10.9.-7.10.2018.

Mistä on kyse?

Tiedekuntaneuvoston jäsenenä pääset vaikuttamaan tiedekunnan toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. Kussakin yliopiston tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvostot aloittavat toimintansa 1.1.2019 ja niiden tehtäviä ovat muun muassa

• seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista;

• tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;

• hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi;

• seurata ja kehittää tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

• tehdä ehdotus rehtorille aloittavien opiskelijoiden määrästä ja konsistorille opiskelijoiden valintaperusteista;

• vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit;

• päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä toteuttaa opinnäytteiden arviointi;

• käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opintosuorituksia ml. opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt; • hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät;

Opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan uuden Tampereen yliopiston tulevaisuuden suuntaan ja tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi. Opiskelijajäsenenä toimimisesta voit saada myös opintopisteitä.

Tiedekuntaneuvostoihin valitaan uuden Tampereen yliopiston johtosäännön mukaisesti 15 jäsentä, joista viisi edustaa professoreita, viisi muuta henkilökuntaa ja viisi opiskelijoita. Kaikille edustajille nimetään myös varajäsen.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen teknillisen yliopiston tai Tampereen yliopiston opiskelija, jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai erikoislääkärin tutkinto. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi haun päättymiseen mennessä. Opiskelija ei ole edellä mainitusta huolimatta kelpoinen, mikäli hän on päätoimiseksi (vähintään 50% työsuhteessa tai yliopiston suostumuksella tekee apurahatutkimusta Tampereen tai Tampereen teknillisessä yliopistossa) tulkittavissa työsuhteessa yliopistoon. Lisäksi tiedekuntaneuvostoon opiskelijaedustajia valittaessa kelpoisia ovat vain kyseisen tiedekunnan opiskelijat, jotka muutoin täyttävät edellä mainitut kelpoisuusehdot.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään. Tiedekuntaneuvostossa pärjää hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun ja toimimalla yhteistyössä muiden opiskelijoiden sekä ylioppilaskunnan kanssa.

Ylioppilaskunnat kouluttavat valittuja opiskelijaedustajia sekä tarjoavat tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn. Valituilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan ja tiedekunnan ainejärjestöihin.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan? Jokaiseen tiedekuntaneuvostoon avataan oma hakukohde. Hakijan tehtävänä on varmistaa, että hän hakee oman tulevan tiedekuntansa tiedekuntaneuvostoon. Tiedekunnat ovat

• Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

• Johtamisen ja talouden tiedekunta

• Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

• Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

• Rakennetun ympäristön tiedekunta

• Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

• Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lista tiedekuntiin sijoitetuista tutkinto-ohjelmista ja tarkemmat ohjeet hausta on nähtävissä Tampereen ylioppilaskunnan verkkosivulla (tampereenylioppilaskunta.fi). Haku päättyy sunnuntaina 7.10. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin ja heitä voidaan edellyttää vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Haastattelut toteutetaan lokakuun aikana haun päätyttyä. Tiedekuntaneuvostoon hakevien opiskelijajäsenten hakemukset jaetaan tiedekunnan ainejärjestöille, joilta myös pyydetään näkemystä valintoihin.

Opiskelijaedustajien valinnasta päättää Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto hyväksymänsä opiskelijaedustajavalintaohjesäännön pohjalta. Haun kriteereistä ja haun avaamisesta päätti uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta työjärjestyksensä mukaisesti 6.9.2018. Haun muista yksityiskohdista, valintaprosessista ja valittavista henkilöistä tekee päätöksen uuden yliopiston edustajisto päättäessään opiskelijaedustajavalintaohjesäännöstä kokouksessaan 9.10.2018.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen sihteeri Tiia Virtanen, p. 040 713 0077.

Uusi Tampereen yliopisto: Hae opiskelijaedustajaksi uuden Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Hakuaika:

10.9.2018 - 7.10.2018

Kuvaus:

Hae opiskelijaedustajaksi uuden Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon.

Etsimme uuden Tampereen yliopiston kuhunkin seitsemään (7) tiedekuntaneuvostoon viittä (5) opiskelijajäsentä ja viittä (5) varajäsentä. Toimikausi alkaa 1.1.2019 ja kestää kaksi (2) vuotta. Hakuaika tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajaksi on 10.9.-7.10.2018.

Mistä on kyse? Tiedekuntaneuvoston jäsenenä pääset vaikuttamaan tiedekunnan toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. Kussakin yliopiston tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvostot aloittavat toimintansa 1.1.2019 ja niiden tehtäviä ovat muun muassa

• seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista;

• tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;

• hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi;

• seurata ja kehittää tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

• tehdä ehdotus rehtorille aloittavien opiskelijoiden määrästä ja konsistorille opiskelijoiden valintaperusteista;

• vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit;

• päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä toteuttaa opinnäytteiden arviointi;

• käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opintosuorituksia ml. opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt;

• hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät;

Opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan uuden Tampereen yliopiston tulevaisuuden suuntaan ja tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi. Opiskelijajäsenenä toimimisesta voit saada myös opintopisteitä.

Tiedekuntaneuvostoihin valitaan uuden Tampereen yliopiston johtosäännön mukaisesti 15 jäsentä, joista viisi edustaa professoreita, viisi muuta henkilökuntaa ja viisi opiskelijoita. Kaikille edustajille nimetään myös varajäsen.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenen kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen teknillisen yliopiston tai Tampereen yliopiston opiskelija, jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai erikoislääkärin tutkinto. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi haun päättymiseen mennessä. Opiskelija ei ole edellä mainitusta huolimatta kelpoinen, mikäli hän on päätoimiseksi (vähintään 50% työsuhteessa tai yliopiston suostumuksella tekee apurahatutkimusta Tampereen tai Tampereen teknillisessä yliopistossa) tulkittavissa työsuhteessa yliopistoon. Lisäksi tiedekuntaneuvostoon opiskelijaedustajia valittaessa kelpoisia ovat vain kyseisen tiedekunnan opiskelijat, jotka muutoin täyttävät edellä mainitut kelpoisuusehdot.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään. Tiedekuntaneuvostossa pärjää hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun ja toimimalla yhteistyössä muiden opiskelijoiden sekä ylioppilaskunnan kanssa.

Ylioppilaskunnat kouluttavat valittuja opiskelijaedustajia sekä tarjoavat tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn. Valituilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan ja tiedekunnan ainejärjestöihin.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Jokaiseen tiedekuntaneuvostoon avataan oma hakukohde. Hakijan tehtävänä on varmistaa, että hän hakee oman tulevan tiedekuntansa tiedekuntaneuvostoon. Tiedekunnat ovat

• Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

• Johtamisen ja talouden tiedekunta

• Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

• Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

• Rakennetun ympäristön tiedekunta

• Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

• Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lista tiedekuntiin sijoitetuista tutkinto-ohjelmista ja tarkemmat ohjeet hausta on nähtävissä Tampereen ylioppilaskunnan verkkosivulla (tampereenylioppilaskunta.fi). Haku päättyy sunnuntaina 7.10. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin ja heitä voidaan edellyttää vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Haastattelut toteutetaan lokakuun aikana haun päätyttyä. Tiedekuntaneuvostoon hakevien opiskelijajäsenten hakemukset jaetaan tiedekunnan ainejärjestöille, joilta myös pyydetään näkemystä valintoihin.

Opiskelijaedustajien valinnasta päättää Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto hyväksymänsä opiskelijaedustajavalintaohjesäännön pohjalta. Haun kriteereistä ja haun avaamisesta päätti uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta työjärjestyksensä mukaisesti 6.9.2018. Haun muista yksityiskohdista, valintaprosessista ja valittavista henkilöistä tekee päätöksen uuden yliopiston edustajisto päättäessään opiskelijaedustajavalintaohjesäännöstä kokouksessaan 9.10.2018.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen sihteeri Tiia Virtanen, p. 040 713 0077.

Uusi Tampereen yliopisto: Hae opiskelijaedustajaksi uuden Tampereen yliopiston koulutusneuvostoon!

Hakuaika:

10.9.2018 - 7.10.2018

Kuvaus:

Hae opiskelijaedustajaksi uuden Tampereen yliopiston koulutusneuvostoon.

Etsimme uuden Tampereen yliopiston koulutusneuvostoon neljää (4) jäsentä ja neljää (4) varajäsentä. Muutokset jäsenmäärään ovat mahdollisia. Opiskelijaedustajien toimikausi on kaksi (2) vuotta. Muutokset toimikausien pituuksiin ovat mahdollisia. Hakuaika opiskelijaedustajaksi on 10.9.-7.10.2018.

Mistä on kyse? Opiskelijajäsenenä neuvostoissa ja muutoksenhakulautakunnassa pääset vaikuttamaan yliopiston toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. Koulutusneuvostossa pääset valmistelemaan konsistorille koulutukseen liittyviä asioita, arvioimaan koulutuksen laatua ja edistämään koulutuksen hyvien käytäntöjen leviämistä yhteisössä. Koulutusneuvoston toimikausi alkaa 1.1.2019, mutta se saattaa kokoontua jo aiemmin.

Opiskelijajäsenenä toimimisesta voit saada myös opintopisteitä.

Koulutusneuvoston tehtävistä ja kokoonpanosta päättää rehtori konsistorin ehdotuksen pohjalta syyskuun 2018 aikana. Näiden päätösten mukaan valitaan opiskelijaedustajat.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Opiskelijajäsenen kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen teknillisen yliopiston tai Tampereen yliopiston opiskelija, jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai erikoislääkärin tutkinto. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi haun päättymiseen mennessä. Opiskelija ei ole edellä mainitusta huolimatta kelpoinen, mikäli hän on päätoimiseksi (50% työsuhteessa tai yliopiston suostumuksella tekee apurahatutkimusta Tampereen tai Tampereen teknillisessä yliopistossa) tulkittavissa työsuhteessa yliopistoon.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään. Neuvostojen toiminnassa pärjää hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun ja toimimalla yhteistyössä muiden opiskelijoiden sekä ylioppilaskunnan kanssa.

Ylioppilaskunnat kouluttavat valittuja opiskelijaedustajia sekä tarjoavat tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn. Valituilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Tarkat ohjeet hausta on nähtävissä Tampereen ylioppilaskunnan verkkosivulla (tampereenylioppilaskunta.fi). Kaikkiin kolmeen (koulutusneuvostoon, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon ja muutoksenhakulautakuntaan) avataan oma hakukohde. Haku päättyy sunnuntaina 7.10. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin ja heitä voidaan edellyttää vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Haastattelut toteutetaan lokakuun aikana haun päätyttyä.

Opiskelijaedustajien valinnasta päättää Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto hyväksymänsä opiskelijaedustajavalintaohjesäännön pohjalta. Haun kriteereistä ja haun avaamisesta päätti uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta työjärjestyksensä mukaisesti 6.9.2018. Haun muista yksityiskohdista, valintaprosessista ja valittavista henkilöistä tekee päätöksen uuden yliopiston edustajisto päättäessään opiskelijaedustajavalintaohjesäännöstä kokouksessaan 9.10.2018.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen sihteeri Tiia Virtanen, p. 040 713 0077.

Uusi Tampereen yliopisto: Hae opiskelijaedustajaksi uuden Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon

Hakuaika:

10.9.2018 - 7.10.2018

Kuvaus:

Hae opiskelijaedustajaksi uuden Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon.

Etsimme uuden Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon yhtä (1) jäsentä ja yhtä (1) varajäsentä. Muutokset jäsenmääriin ovat mahdollisia. Opiskelijaedustajien toimikausi on kaksi (2) vuotta. Muutokset toimikausien pituuksiin ovat mahdollisia. Hakuaika opiskelijaedustajaksi on 10.9.-7.10.2018.

Mistä on kyse?

Opiskelijajäsenenä neuvostoissa ja muutoksenhakulautakunnassa pääset vaikuttamaan yliopiston toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen (YVV) neuvostossa pääset laatimaan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimenpideohjelmaa, valmistelemaan konsistorille YVV-toimintaan liittyviä asioita sekä kehittämään ja arvioimaan YVV-toiminnan indikaattoreita. Neuvoston toimikausi alkaa 1.1.2019, mutta se saattaa kokoontua jo aiemmin.

Opiskelijajäsenenä toimimisesta voit saada myös opintopisteitä.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston tehtävistä ja kokoonpanosta päättää rehtori konsistorin ehdotuksen pohjalta syyskuun 2018 aikana. Näiden päätösten mukaan valitaan opiskelijaedustajat.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Opiskelijajäsenen kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen teknillisen yliopiston tai Tampereen yliopiston opiskelija, jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai erikoislääkärin tutkinto. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi haun päättymiseen mennessä. Opiskelija ei ole edellä mainitusta huolimatta kelpoinen, mikäli hän on päätoimiseksi (50% työsuhteessa tai yliopiston suostumuksella tekee apurahatutkimusta Tampereen tai Tampereen teknillisessä yliopistossa) tulkittavissa työsuhteessa yliopistoon.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään. Neuvostojen toiminnassa pärjää hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun ja toimimalla yhteistyössä muiden opiskelijoiden sekä ylioppilaskunnan kanssa.

Ylioppilaskunnat kouluttavat valittuja opiskelijaedustajia sekä tarjoavat tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn. Valituilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Tarkat ohjeet hausta on nähtävissä Tampereen ylioppilaskunnan verkkosivulla (tampereenylioppilaskunta.fi). Kaikkiin kolmeen (koulutusneuvostoon, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon ja muutoksenhakulautakuntaan) avataan oma hakukohde. Haku päättyy sunnuntaina 7.10. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin ja heitä voidaan edellyttää vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Haastattelut toteutetaan lokakuun aikana haun päätyttyä.

Opiskelijaedustajien valinnasta päättää Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto hyväksymänsä opiskelijaedustajavalintaohjesäännön pohjalta. Haun kriteereistä ja haun avaamisesta päätti uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta työjärjestyksensä mukaisesti 6.9.2018. Haun muista yksityiskohdista, valintaprosessista ja valittavista henkilöistä tekee päätöksen uuden yliopiston edustajisto päättäessään opiskelijaedustajavalintaohjesäännöstä kokouksessaan 9.10.2018.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen sihteeri Tiia Virtanen, p. 040 713 0077.

Uusi Tampereen yliopisto: Hae opiskelijaedustajaksi uuden Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakuntaan

Hakuaika:

10.9.2018 - 7.10.2018

Kuvaus:

Hae opiskelijaedustajaksi uuden Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakuntaan.

Etsimme uuden Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakuntaan kahta (2) jäsentä ja kahta (2) varajäsentä. Muutokset jäsenmääriin ovat mahdollisia. Opiskelijaedustajien toimikausi on kaksi (2) vuotta. Muutokset toimikausien pituuksiin ovat mahdollisia. Hakuaika opiskelijaedustajaksi on 10.9.-7.10.2018.

Mistä on kyse?

Opiskelijajäsenenä neuvostoissa ja muutoksenhakulautakunnassa pääset vaikuttamaan yliopiston toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. Muutoksenhakulautakunnassa käydään mahdollisesti läpi muun muassa opintosuorituksiin ja opiskelijavalintoihin liittyviä oikaisupyyntöjä. Lautakunnan toimikausi alkaa 1.1.2019, mutta se saattaa kokoontua jo aiemmin.

Opiskelijajäsenenä toimimisesta voit saada myös opintopisteitä.

Koulutusneuvoston ja yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston tehtävistä ja kokoonpanosta päättää rehtori konsistorin ehdotuksen pohjalta syyskuun 2018 aikana. Muutoksenhakulautakunnan jäsenistä päättää konsistori. Näiden päätösten mukaan valitaan opiskelijaedustajat.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Opiskelijajäsenen kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen teknillisen yliopiston tai Tampereen yliopiston opiskelija, jolla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai erikoislääkärin tutkinto. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi haun päättymiseen mennessä. Opiskelija ei ole edellä mainitusta huolimatta kelpoinen, mikäli hän on päätoimiseksi (50% työsuhteessa tai yliopiston suostumuksella tekee apurahatutkimusta Tampereen tai Tampereen teknillisessä yliopistossa) tulkittavissa työsuhteessa yliopistoon.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään. Neuvostojen toiminnassa pärjää hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun ja toimimalla yhteistyössä muiden opiskelijoiden sekä ylioppilaskunnan kanssa.

Ylioppilaskunnat kouluttavat valittuja opiskelijaedustajia sekä tarjoavat tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn. Valituilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Tarkat ohjeet hausta on nähtävissä Tampereen ylioppilaskunnan verkkosivulla (tampereenylioppilaskunta.fi). Kaikkiin kolmeen (koulutusneuvostoon, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon ja muutoksenhakulautakuntaan) avataan oma hakukohde. Haku päättyy sunnuntaina 7.10. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin ja heitä voidaan edellyttää vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Haastattelut toteutetaan lokakuun aikana haun päätyttyä.

Opiskelijaedustajien valinnasta päättää Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto hyväksymänsä opiskelijaedustajavalintaohjesäännön pohjalta. Haun kriteereistä ja haun avaamisesta päätti uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta työjärjestyksensä mukaisesti 6.9.2018. Haun muista yksityiskohdista, valintaprosessista ja valittavista henkilöistä tekee päätöksen uuden yliopiston edustajisto päättäessään opiskelijaedustajavalintaohjesäännöstä kokouksessaan 9.10.2018.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen sihteeri Tiia Virtanen, p. 040 713 0077.

Hae opiskelijaedustajaksi opetusneuvostoon!

Hakuaika:

13.9.2018 - 24.9.2018

Kuvaus:

Hae opiskelijaedustajaksi opetusneuvostoon, hakuaikaa on jatkettu.

Etsimme opetusneuvostoon yhtä varsinaista ja yhtä varajäsentä toimikaudelle 27.9.2018–31.12.2018. Hakuaikaa on jatkettu, uusi hakuaika on 13.—24.9.

Mistä on kyse?

Yliopiston opetusneuvoston tehtävänä on ohjata ja seurata rehtorin tukena yliopiston koulutuksen ja opetuksen kehittämistä. Se tukee yliopiston johtoa ja yksikköjä opetuksen, opiskelun ja oppimisen kehittämisessä ja laadunvarmistuksessa. Opetusneuvosto valmistelee asioita päätöksentekoa varten ja voi antaa ohjeita ja suosituksia yliopiston tiedekunnille. Neuvostossa pääsee miettimään hyvin konkreettisesti opetukseen ja oppimiseen liittyviä asioita aina käytännön opetusmenetelmistä ja oppimisympäristöistä valtakunnan tason muutoksiin ja Tampere3-prosessiin. Opetusneuvoston opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan hyvin konkreettisesti siihen, miten opetusta kehitetään yliopistolla ja tuot opiskelijoiden näkökulmia päätöksentekoon.

Opiskelijoiden yhteiseen työskentelyyn osallistuvat sekä varajäsenet että varsinaiset jäsenet, minkä lisäksi myös varojen on mahdollista käydä kokouksissa. Opetusneuvosto kokoontuu noin kerran kuussa, minkä lisäksi saatetaan pitää joitakin iltakouluja ja opiskelijoilla on ennakkopalavereita ennen kokousta. Tiedekuntaneuvostossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä. Lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Opetusneuvostossa on 12 jäsentä, joista kolme on opiskelijoita. Opetusneuvostoa johtaa koulutusvararehtori ja lisäksi sen toimintaa osallistuu lukuisia asiantuntijoita.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Opetusneuvosto opiskelijajäsen toimii kaikkien opiskelijoiden äänenä yliopiston tason päätöksenteossa. Opiskelijaedustajaksi voi hakea henkilö, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon eikä ole päätoimiseksi tulkittavassa työsuhteessa yliopistoon.

Opetusneuvoston opiskelijalle tärkeintä on motivaatio ja kiinnostus tehtävään. Työssä pärjää hyvin perehtymällä kokouksen esityslistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun kokouksissa ja iltakouluissa sekä toimimalla tiiviissä yhteistyössä muiden opiskelijajäsenten sekä Tamyn kanssa. Hakijan eduksi luetaan myös ajankohtainen tuntemus opetuksen kehittämisestä yliopistolla, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa.

Opiskelijaedustajat toimivat yhdessä ja käsittelevät asioita etukäteen ennakkopalavereissa. Ylioppilaskunta kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia sekä tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa halloped.fi viimeistään 24.9.2018.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma. Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Hakijoita voidaan tarvittaessa haastatella tai edellyttää heitä vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin.

Päätöksen valittavista henkilöistä tekee ylioppilaskunnan hallitus. Valintojen tulokset julkaistaan ylioppilaskunnan ilmoitustaululla valinnan jälkeen ja tuloksesta ilmoitetaan hakeneille.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa Tamyn koulutuspoliittinen asiantuntija Veera Kaleva (050 361 2847, kopoasiantuntija@tamy.fi).

Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta, valintaa koskevista säännöistä sekä paljon muuta osoitteessa tamy.fi/ylioppilaskunta/hallinnon-opiskelijaedustajat.

Hae opiskelijaedustajaksi johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvostoon!

Hakuaika:

13.9.2018 - 24.9.2018

Kuvaus:

Hae opiskelijaedustajaksi johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvostoon, hakuaikaa on jatkettu.

Etsimme johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvostoon yhtä varaedustajaa kaudelle 27.9.2018–31.12.2018. Alkuperäistä hakuaikaa on jatkettu, uusi hakuaika on 13.–24.9.

Mistä on kyse? Yliopiston tiedekuntien tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, antaa tutkintoja sekä edistää vapaata tutkimusta ja elinikäistä oppimista. Tiedekuntaneuvoston vastuulla on kehittää tutkintoja, opetusta ja tutkimusta sekä tehdä taloutta ja toimintaa koskevat suunnitelmat. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan hyvin konkreettisesti siihen, miten tiedekunta toimii ja tuot opiskelijoiden näkökulmia päätöksentekoon.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää tiedekunnan tavoiteohjelmasta, toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, henkilöstösuunnitelmasta ja talousarviosta; tehdä rehtorille esitys tiedekunnan tutkinto-ohjelmista, tutkimusohjelmista sekä tutkimuskeskuksista; hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat; tehdä ehdotus uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää opiskelijoiden valintaperusteista sekä päättää tutkielmien arviointiperusteista. Lisäksi tiedekuntaneuvoston käsittelevät henkilöstön rekrytointiin liittyviä asioita. Lisätietoa tiedekunnista ja tiedekuntaneuvostojen toiminnasta voi lukea yliopiston opiskelun oppaasta (http://www.uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/toimiminen-yliopistoyhteisossa).

Tiedekuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuussa, minkä lisäksi saatetaan pitää joitakin iltakouluja ja opiskelijoilla on ennakkopalavereita ennen kokousta. Tiedekuntaneuvostossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä. Lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio. Tiedekuntaneuvostossa on enintään 12 jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvostossa on 3 professoreiden, 3 opiskelijoiden ja 3 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmästä valittua jäsentä. Lisäksi tiedekuntaneuvostossa on vähintään 1 ja enintään 3 tiedekuntaneuvoston sisäisten jäsenten ehdottamaa ja rehtorin nimeämää ulkopuolista jäsentä.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan? Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen toimii kaikkien opiskelijoiden äänenä tiedekunnan päätöksenteossa. Opiskelijaedustajaksi voi hakea henkilö, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon eikä ole päätoimiseksi tulkittavassa työsuhteessa yliopistoon. Tiedekuntaneuvoston opiskelijalle tärkeintä on motivaatio ja kiinnostus tehtävään. Työssä pärjää hyvin perehtymällä kokouksen esityslistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun kokouksissa ja iltakouluissa sekä toimimalla tiiviissä yhteistyössä muiden opiskelijajäsenten, tiedekunnan opiskelijajärjestöjen sekä Tamyn kanssa.

Hakijan eduksi luetaan myös ajankohtainen tuntemus omasta tiedekunnasta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Opiskelijaedustajat toimivat yleensä yhdessä ja käsittelevät asioita etukäteen ennakkopalavereissa. Ylioppilaskunta kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia sekä tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan? Hakemukset tulee tehdä osoitteessa halloped.fi viimeistään 24.9.2018. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma. Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

Hakijoita voidaan tarvittaessa haastatella tai edellyttää heitä vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Päätöksen valittavista henkilöistä tekee ylioppilaskunnan hallitus.

Valintojen tulokset julkaistaan ylioppilaskunnan ilmoitustaululla valinnan jälkeen ja tuloksesta ilmoitetaan hakeneille.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa Tamyn koulutuspoliittinen asiantuntija Veera Kaleva (050 361 2847, kopoasiantuntija@tamy.fi). Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta, valintaa koskevista säännöistä sekä paljon muuta osoitteessa tamy.fi/ylioppilaskunta/hallinnon-opiskelijaedustajat.

Hae opiskelijaedustajaksi lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon!

Hakuaika:

13.9.2018 - 24.9.2018

Kuvaus:

Hae opiskelijaedustajaksi lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon!

Etsimme lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon yhtä varaedustajaa kaudelle 27.9.2018–31.12.2018. Hakuaika on 13.—24.9.

Mistä on kyse? Yliopiston tiedekuntien tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, antaa tutkintoja sekä edistää vapaata tutkimusta ja elinikäistä oppimista. Tiedekuntaneuvoston vastuulla on kehittää tutkintoja, opetusta ja tutkimusta sekä tehdä taloutta ja toimintaa koskevat suunnitelmat. Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan hyvin konkreettisesti siihen, miten tiedekunta toimii ja tuot opiskelijoiden näkökulmia päätöksentekoon.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää tiedekunnan tavoiteohjelmasta, toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, henkilöstösuunnitelmasta ja talousarviosta; tehdä rehtorille esitys tiedekunnan tutkinto-ohjelmista, tutkimusohjelmista sekä tutkimuskeskuksista; hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat; tehdä ehdotus uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää opiskelijoiden valintaperusteista sekä päättää tutkielmien arviointiperusteista. Lisäksi tiedekuntaneuvoston käsittelevät henkilöstön rekrytointiin liittyviä asioita. Lisätietoa tiedekunnista ja tiedekuntaneuvostojen toiminnasta voi lukea yliopiston opiskelun oppaasta (http://www.uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/toimiminen-yliopistoyhteisossa).

Tiedekuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuussa, minkä lisäksi saatetaan pitää joitakin iltakouluja ja opiskelijoilla on ennakkopalavereita ennen kokousta. Tiedekuntaneuvostossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä. Lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio. Tiedekuntaneuvostossa on enintään 12 jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvostossa on 3 professoreiden, 3 opiskelijoiden ja 3 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmästä valittua jäsentä. Lisäksi tiedekuntaneuvostossa on vähintään 1 ja enintään 3 tiedekuntaneuvoston sisäisten jäsenten ehdottamaa ja rehtorin nimeämää ulkopuolista jäsentä.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen toimii kaikkien opiskelijoiden äänenä tiedekunnan päätöksenteossa. Opiskelijaedustajaksi voi hakea henkilö, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon eikä ole päätoimiseksi tulkittavassa työsuhteessa yliopistoon. Tiedekuntaneuvoston opiskelijalle tärkeintä on motivaatio ja kiinnostus tehtävään. Työssä pärjää hyvin perehtymällä kokouksen esityslistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun kokouksissa ja iltakouluissa sekä toimimalla tiiviissä yhteistyössä muiden opiskelijajäsenten, tiedekunnan opiskelijajärjestöjen sekä Tamyn kanssa.

Hakijan eduksi luetaan myös ajankohtainen tuntemus omasta tiedekunnasta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Opiskelijaedustajat toimivat yleensä yhdessä ja käsittelevät asioita etukäteen ennakkopalavereissa. Ylioppilaskunta kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia sekä tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa halloped.fi viimeistään 24.9.2018. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma. Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

Hakijoita voidaan tarvittaessa haastatella tai edellyttää heitä vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Päätöksen valittavista henkilöistä tekee ylioppilaskunnan hallitus.

Valintojen tulokset julkaistaan ylioppilaskunnan ilmoitustaululla valinnan jälkeen ja tuloksesta ilmoitetaan hakeneille.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa Tamyn koulutuspoliittinen asiantuntija Veera Kaleva (050 361 2847, kopoasiantuntija@tamy.fi). Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta, valintaa koskevista säännöistä sekä paljon muuta osoitteessa tamy.fi/ylioppilaskunta/hallinnon-opiskelijaedustajat.