Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Styrgruppen för tvåspråkigt centrumcapmussamarbetemuokattu 19.6.2019 klo 19.04

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

Vastuuhenkilö :

Styrgruppen för tvåspråkigt centrumcampussamarbete har till uppgift att utveckla och samordna den svenskspråkiga och tvåspråkiga verksamhet som fakulteterna bedriver var för sig och tillsammans. Detta kan ske exempelvis i form av informationsspridning, kurssamarbete över enhetsgränser samt genom ordnande av campusmöten och -seminarier. Varje fakultet på campus finns representerad i gruppen och fakultetsrepresentanterna ansvarar för att sprida informationen bland sina kolleger på respektive fakultet. Dessutom representeras studenterna av två medlemmar och deras suppleanter i styrgruppen. Styrgruppen sammanträder i regel två gånger per termin och arbetar på svenska.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff