Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Delegationen för Studenthälsan (SHVS)muokattu 30.11.2020 klo 10.16

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2021 - 31.12.2022

Vastuuhenkilö :

SHVS utvidgning träder ikraft 1.1.2021. Då kommer yrkeshögskolorna också att ha representanter i delegationen. Detta innebär en rotation av studentkårsplatser. I den "första gruppen" har ÅAS nu en ordinarie plats och i följande mandatperiod kommer ÅAS att ha en suppleantplats, då kommer SHS som svenskspråkig kår att ha en ordinarieplats.

Medlemmarna i delegationen utses för två kalenderår i taget.

Delegationen sammanträder två gånger per år, till vårmöte och höstmöte. Vid vårmötet behandlas bl.a. styrelsens verksamhetsberättelse och fastställs bokslutet. Vid höstmötet fastställs budgeten och godkänns verksamhetsplanen, väljs vid behov ordförande och vice ordförande för delegationen samt sekreterare och vissa medlemmar, och väljs vid behov ordförande och vice ordförande för styrelsen samt övriga styrelsemedlemmar.

Representanten jobbar tätt med ÅAS styrelse och anställda för att bäst kunna intressebevaka medlemmarnas vård och service i delegationen.

Finlands Studentkårs förbund väljer formellt representanterna. ÅAS ska föreslå två personer av olika könstillhörighet till delegationen, kandidaterna kan rangordnas i första och andra förslagsrum.

Eftersom tidtabellen är stram p.g.a. SHVS interna orsaker kommer personerna att den här gången föreslås av ÅAS styrelse framom fullmäktige som normalt väljer personer som ska representera ÅAS i nationella sammanhang.

Istuvat opiskelijaedustajat

Kati Systä

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Ei varajäsentä

Miika Alhopuro

Jäsen:
1.1.2021 - 31.12.2022

Ei varajäsentä

Professors

Staff