Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

FPV:s arbetsgrupp för strategi- och personalplanmuokattu 15.12.2016 klo 10.27

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2017 - 31.7.2019

Vastuuhenkilö :

Till fakultetsrådets uppgifter hör enligt Förvaltningsinstruktionens 8§ bl.a. att besluta om fakultetens strategi och uppgöra förslag till personalplan. För beredning av dessa dokument föreslås att en särskild arbetsgrupp tillsätts. Arbetsgruppens förslag till strategi- och personalplan eller uppdateringar av desamma förväntas kunna behandlas av fakultetsrådet under hösten 2017. Arbetsgruppens mandat har samma tidsintervall som fakultetsrådet, 1.1.2017-31.7.2019. Arbetsgruppens sammansättning borde vara sådan att den dels kan arbeta effektivt och dels ha representation från fakultetens olika utbildningslinjer och personalkategorier. Arbetsgruppen föreslås bestå av tre professorer, tre från den övriga undervisande personalen, en forskarstuderande/forskare och en grundexamensstuderande. Som arbetsgruppens ordförande fungerar dekanus. Som sekreterare för strategiplanen fungerar fakultetskoordinatorn och för personalplanen personalplaneraren. Arbetsgruppen har rätt att kalla sakkunniga till sina möten och besluter om sättet på vilket den informerar och involverar ämnena vid fakulteten under processens gång.

Istuvat opiskelijaedustajat

Ellen Kackur

Jäsen:
13.1.2017 - 31.7.2019

Ei varajäsentä

Professors

Staff