Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelses delegationmuokattu 15.3.2019 klo 14.40

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

31.3.2015 - 31.12.2017

Vastuuhenkilö :

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har delegationen följande sammansättning och uppgifter:

5 § Stiftelsen har en delegation bestående av 12-15 medlemmar. Medlemmarnas mandattid är tre år. Styrelsen för Svenska Österbottens högskoleförening r.f. utser stiftelsens första delegation, varefter denna kompletterar sig själv i sådan ordning, att årligen fem medlemmar står i tur att avgå, dock så att Åbo Akademis personal och studerande är representerade i delegationen. Avgående medlem kan återväljas. Delegationen väljer inom sig en ordförande och en viceordförande för ett kalenderår i sänder.

6 § Delegationen sammanträder till ordinarie årsmöte före utgången av april månad. Delegationen sammanträder till extra möte då ordföranden anser det av behovet påkallat eller då 1/5 av delegationens medlemmar för uppgivet ärende därom anhålller. Delegationen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar är närvarande. Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör. Kallelse till delegationens möte utfärdas av ordföranden och bör tillställas medlemmarna skriftligen minst sex dagar i förväg, varvid de ärenden som skall behandlas bör nämnas.

7 § Vid delegationens ordinarie årsmöte sker förhandlingarna enligt följande: Granskas och godkännes stiftelsens årsberättelse och fastställes bokslutet för det föregående verksamhetsåret eller beslutes om åtgärder till vilka bokslutet möjligen ger anledning. Väljes två protokolljusterare. Väljes ordförande och viceordförande för delegationen för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte och nya medlemmar i stället for dem som är i tur att avgå. Väljes ordförande för stiftelsens styrelse samt sex medlemmar till densamma för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte. Fastställes budgeten för det kommande kalenderåret. Väljes en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Om till revisor väljs en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning, behöver ingen revisorssuppleant utses. Revisorns mandattid utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte. Fastställes revisorns arvode. Väljes två protokolljusterare. Behandlas eventuella övriga ärenden.

8 § Förutom i 7 § nämnda ärenden besluter delegationen om anskaffande och byggande av fastigheter, om köp av andelar i bostadsandelslag eller aktier i bostadsaktiebolag samt om överlåtelse och inteckning av stiftelsens egendom och avtal om tomtarrende. Delegationen fastställer reglementen för stiftelsens funktionärer och fastställer delegations- och styrelsemedlemmarnas mötesarvoden, vilka dock icke får överstiga de normer som tillämpas för förtroendevalda i Vasa stad. Delegationen besluter om ändring av stiftelsens stadgar eller upplösning av stiftelsen på sätt som nämns i 13 §.

Har du frågor? Kontakta: studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi, 02 215 4655

Istuvat opiskelijaedustajat


Jäsen:
Toistaiseksi

Ei varajäsentä


Jäsen:
Toistaiseksi

Ei varajäsentä

Cecilia Björkqvist

Jäsen:
1.5.2016 - 30.4.2019

Ei varajäsentä


Jäsen:
Toistaiseksi

Ei varajäsentä

Matias Risikko

Jäsen:
10.5.2017 - 30.4.2020

Ei varajäsentä

Riikka Aarnos

Jäsen:
20.4.2018 - 31.12.2020

Ei varajäsentä

Rasmus Karlsson

Jäsen:
20.4.2018 - 31.12.2020

Ei varajäsentä

Lovisa Till

Jäsen:
20.4.2018 - 31.12.2020

Ei varajäsentä

Frans Villanen

Jäsen:
17.4.2019 - 31.12.2021

Ei varajäsentä

Tyra Juslin

Jäsen:
17.4.2019 - 31.12.2021

Ei varajäsentä

Sofia Rönnblad

Jäsen:
14.2.2020 - 31.12.2022

Ei varajäsentä

Oliver Engblom

Jäsen:
14.2.2020 - 31.12.2022

Ei varajäsentä

Professors

Staff