Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Valnämnd för Åbo Akademimuokattu 10.8.2020 klo 13.18

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2018 - 31.12.2020

Vastuuhenkilö :

Valnämnden sköter i huvudsak ärenden kring valet av personalmedlemmar till universitetskollegiet, styrelsen och fakultetsråden. Studentrepresentanter väljs av studentkåren och valen fastställs i valnämnden. Studentrepresentanterna (en ordinarie och en suppleant) i valnämnden är viktiga kontaktlänkar mellan ÅAS, studenterna, och valnämnden. ÅAS studentombud och generalsekreterare fungerar som stöd för studentrepresentanterna i introduktionen till uppdraget.

I valinstruktionen för Åbo Akademi stadgas följande om valnämnden:

5 §: Styrelsen väljer för tre år en valnämnd, som ska handha med valen sammanhängande åligganden. Valnämndens ordförande är förvaltningsdirektören. Valnämndens övriga medlemmar utgörs av en professor och en representant för övriga anställda samt en representant för studerandena. För de övriga medlemmarna väljs personliga suppleanter representerande samma grupper som de ordinarie medlemmarna. Valnämnden väljer inom sig viceordförande. Valnämndens ordförande kallar en sekreterare.

6 §: Valnämnden kan tillsätta valkommissioner för att handha av valnämnden till dem delegerade uppgifter. Ytterligare kan valnämnden utse nödigt antal valfunktionärer. Valnämnden utser vid behov en valkommission vid Åbo Akademi i Vasa enligt valnämndens direktiv. Valkommissionen kan utse nödigt antal valfunktionärer. Valnämnden är beslutför när tre medlemmar, bland dem ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Om en valkommissions beslutförhet ger valnämnden direktiv. Vid valnämndens sammanträden förs protokoll, som undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden för sammanträdet.

Istuvat opiskelijaedustajat

Joakim Wennström

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2020

Svante Lindholm

Varajäsen:
26.10.2018 - 31.12.2020

Ei jäsentä

Demitra Ahlskog

Varajäsen:
25.8.2020 - 31.12.2020

Professors

Staff