Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Fakultetsrådet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudiermuokattu 26.3.2021 klo 15.20

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.8.2021 - 31.7.2023

Vastuuhenkilö :

FAKULTETSRÅDETS UPPGIFTER:

1) ansvara för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutveckling inom fakulteten,

2) utveckla fakultetens undervisning och forskning och fakultetens åtgärdsplan utgående från Åbo Akademis strategi och styrdokument,

3) diskutera förslag till budget för fakulteten,

4) besluta om verksamhets- och personalplan,

5) besluta om utbildnings- och undervisningsplanen,

6) till rektor ge förslag för rekrytering och anställning av professor och tenure track- professorer,

7) besluta om rekrytering och anställning av akademilektor och universitetslärare,

8) utse sakkunniga för docentansökningar, bedöma behörigheten och göra framställning om docenttitel,

9) fastställa examensstrukturer och lärandemål för examina och biämnen samt andra examensbestämmelser,

10) besluta om urvalsgrunder för studentantagningen och föreslå antal studerande för rektor som föredrar ärendet för styrelsen,

11) besluta om antagning inom forskarutbildningen,

12) fastställa bedömning och besluta i ärenden som gäller omprövning av bedömning av en avhandling inom forskarutbildningen,

13) göra framställning hos rektor om utbildningslinjer, magisterprogram och doktorandprogram.

Styrelsen kan i en instruktion gällande en särskild enhet (såsom Vasa Övningsskola) fastställa att fakultetsrådet inom en fakultet har ytterligare eller avvikande uppgifter som gäller den särskilda enheten.

Fakultetsrådet har rätt att delegera sina uppgifter till dekanen.

VALBARHET

Valbar som studentrepresentant till fakultetsrådet för pedagogik och välfärdsstudier är studerande med primär studierätt på fakulteten.

INTRESSEANMÄLAN

Intresseanmälningen ska omfatta en motivering samt en för uppdraget relevant kort meritförteckning. Utifrån intresseanmälningen och intervjun bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till val till fullmäktige.

UPPDRAGET

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möte inkallas suppleanten.

För mera information, kontakta gärna valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi, 02 215 4655 eller valutskottets ordförande, fullmäktigeordförande Oliver Back, fo@studentkaren.fi, 040 1495353

Istuvat opiskelijaedustajat

Ellen Kackur

Jäsen:
1.1.2015 - 31.12.2016

Milja Ångerman

Varajäsen:
1.1.2015 - 31.12.2016

Daniela Mård

Jäsen:
3.5.2018 - 31.7.2019

Julia Liewendahl

Varajäsen:
3.5.2018 - 31.7.2019

Wilma Fröjdö

Jäsen:
25.3.2019 - 31.7.2019

Marianna Forsell

Varajäsen:
25.3.2019 - 31.7.2019

Ville Arponen

Jäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Julia Liewendahl

Varajäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Wilma Fröjdö

Jäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Ayla Östergårds

Varajäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Ida Torsell

Jäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Emma Snellman

Varajäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Marianna Forsell

Jäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Mikael Johansson

Varajäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Julia Hurskainen

Jäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Otto Väärä

Varajäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Marie Lövholm

Jäsen:
1.8.2021 - 31.7.2023

Pia Enberg

Varajäsen:
1.8.2021 - 31.7.2023

Julia Liewendahl

Jäsen:
1.8.2021 - 31.7.2023

Alex Rautanen

Varajäsen:
1.8.2021 - 31.7.2023

Jan Welroos

Jäsen:
1.8.2021 - 31.7.2023

Agneta Wikman

Varajäsen:
1.8.2021 - 31.7.2023

Alexandra Westerlund

Jäsen:
1.8.2021 - 31.7.2023

Emma Löfdahl

Varajäsen:
1.8.2021 - 31.7.2023

Emma Udd

Jäsen:
1.8.2021 - 31.7.2023

Christa Borgman

Varajäsen:
1.8.2021 - 31.7.2023

Ei jäsentä

Ronny Wikström

Varajäsen:
26.9.2018 - 31.7.2019

Ei jäsentä

Marie Lövholm

Varajäsen:
24.9.2020 - 31.7.2021

Ei jäsentä

Jesper Kivikoski

Varajäsen:
24.9.2020 - 31.7.2021

Ei jäsentä

Christa Borgman

Varajäsen:
2.11.2020 - 31.7.2021

Ei jäsentä

Pia Enberg

Varajäsen:
31.3.2021 - 31.7.2021

Ei jäsentä

Pernilla Bagge

Varajäsen:
3.5.2022 - 31.7.2023

Professors

Staff