Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

ÅAS ekonomidirektionmuokattu 14.11.2016 klo 09.45

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

Vastuuhenkilö :

Ekonomidirektionen åligger att i enlighet med universitetslagen och studentkårens stadgar handha skötseln av studentkårens affärsverksamhet. Över ekonomidirektionens beslut förs protokoll vars riktighet bestyrks av mötesordförande. Protokollen jämte bilagor förvaras tillgängliga för studentkårens medlemmar.

Ekonomidirektionen kan inte utan fullmäktiges samtycke fatta beslut om upptagande av lån eller köp och försäljning av fastigheter.

Ekonomidirektionen åligger särskilt:
a) att till fullmäktiges vårmöte inlämna verksamhetsberättelse och bokslut
b) att till fullmäktiges höstmöte inlämna förslag till budgeter och verksamhetsplan för affärsverksamheten
c) att kontinuerligt under räkenskapsperioden följa upp verkställande av studentkårens budget för ekonomisektorn,
d) att förvalta studentkårens kårhusfond
e) att besluta om anställande av verkställande direktör för ekonomisektorn
f) att ombesörja underhåll och reparationer av studentkårens egendom inom ramen för direktionens verksamhetsområde
g) att handha och besluta om studentkårens placeringar som hänför sig til ekonomisektorns verksamhetsområde
h) fungera som bolagsstämma för Kb Gadolinia

Om ekonomidirektionens uppgifter stadgas närmare i Ekonomireglementet för Åbo Akademis Studentkår och ÅAS förvaltningsinstruktion.

Istuvat opiskelijaedustajat

Anders Solvin

Jäsen:
1.1.2016 - 31.12.2017

Ei varajäsentä

Marina Stenbäck

Jäsen:
1.1.2017 - 31.12.2018

Ei varajäsentä

Anton Norrback

Jäsen:
1.1.2017 - 31.12.2018

Ei varajäsentä

Richard Printz

Jäsen:
26.9.2018 - 31.12.2019

Ei varajäsentä

Professors

Staff