Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Examensnämnd för Åbo Akademimuokattu 23.5.2022 klo 12.39

Toimielin

Examensnämnd för Åbo Akademi

Haetaan

4 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

25.4.2022

Hakuaika

25.4.2022 - 1.5.2022

Toimikausi

1.7.2022 - 31.7.2024

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS fullmäktiges möte 3.5.2022

Grunden för examensnämndens verksamhet fastställs i universitetslagen

Universitetslagen 27 § 4 mom. För behandlingen av ärenden som gäller begäran om rättelse av studieprestationer kan det vid ett universitet finnas en eller flera examensnämnder eller andra motsvarande organ.

Universitetslagen 82 § 3 mom. En studerande får hos det organ som universitetet har förordnat inom 14 dagar begära omprövning av bedömningen av (.....) en avhandling som hör till de fördjupade studierna eller någon annan motsvarande studieprestation på det sätt som anges i förvaltningslagen. 4 mom. En studerande kan muntligen eller skriftligen begära rättelse av bedömningen av någon annan studieprestation än en sådan som nämns i 3 mom., eller av tillgodoräknandet av studier som genomförts någon annanstans eller av kunnande som visats på något annat sätt. (.....) Omprövning av ett beslut som fattats med anledning av en begäran om rättelse enligt detta moment får inom 14 dagar begäras hos examensnämnden eller något annat organ som förordnats sköta uppgiften, på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Universitetslagen 27 § 4 mom. En examensnämnd eller ett motsvarande annat organ består av en ordförande och andra medlemmar, vilka alla har en personlig suppleant. Ordföranden och ordförandens suppleant ska vara professorer. Av de övriga medlemmarna ska minst hälften vara lärare och minst en studerande vid universitetet.

ÅA:s ledningsinstruktion;

24 § Examensnämnd

Åbo Akademi har en examensnämnd för behandling av ärenden som gäller begäran om rättelse av studieprestationer. Rektor utser examensnämnden, som har en ordförande och andra medlemmar, för två år i sänder. Rektor ger anvisningar för nämnden i ett reglemente.

Nämnden har fyra studentrepresentanter i en så kallad medlemspool och de två som har möjligt att delta på föreslagen tid, och till exempel inte känner studerande vars ärende behandlas, kan gå på mötena.

Har du frågor om uppdraget eller valet? Kontakta gärna studentombud Petra Lindblad , petra@studentkaren.fi.