Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Referensgrupp för digitala lösningar i utbildningen på ÅAmuokattu 23.5.2022 klo 11.00

Toimielin

Referensgrupp för digitala lösningar i utbildningen på ÅA

Haetaan

10 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

28.2.2022

Hakuaika

28.2.2022 - 5.5.2022

Toimikausi

9.3.2022 - 31.12.2023

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelse besluter om representanterna

Ett projekt för uppdatering av undervisningsutrymmen inom ÅA förverkligas i samarbete med lärare och studerande så att utrymmen med teknik lämpad för bl.a hybridundervisning (endel på plats och endel på distans) ska fungera så bra som möjligt. Projektet leds av ÅA:s ICT-service och har fått betydande finansiering,

ÅA:s referensgrupp för digitala lösningar i utbildningen är ett nytt sätt för studerande att delta i utvecklingen av undervisningen på ÅA.

För att slutresultatet ska bli välfungerande behövs det studerande från alla fakulteter, olika ämnen och studieskeden, som kan ge sina åsikter. Vare sig du älskar digitalisering eller trivs bäst utan skärmar så behövs du med i arbetet för att utveckla undervisningen på ÅA!

Studerande till referensgruppen väljs för en två-årig mandatperiod, flera utvecklingprojekt är på gång och nya tekniska lösningar ska testas. Det går bra att vara med fast man blir utexaminerad före slutet av 2023.

Den första workshoppen hålls redan 9.3 i projektet ’Uppdaterade undervisningsutrymmen’. De som hunnit anmäla sitt intresse kan delta i den men vi fortsätter söka intresserade ännu efter det.

Har du frågor om uppdraget eller valet? Kontakta gärna studentombud Petra Lindblad: petra@studentkaren.fi