Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Grundutbildningsnämnden FHPT-plats och FSE-platsmuokattu 15.10.2021 klo 09.48

Toimielin

Grundutbildningsnämnden vid Åbo Akademi

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

6.10.2021

Hakuaika

6.10.2021 - 12.10.2021

Toimikausi

13.10.2021 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 13.10. 2021

Grundutbildningsnämnden

Grundutbildningsnämndens uppgifter:

Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande organiseringen av utbildningen och dess kvalitet. Vicerektorn för utbildning fungerar som nämndens ordförande och direktören för forsknings- och utbildningsservice (FUS) ansvarar för beredningen av ärendena. Grundutbildningsnämnden består av 12 medlemmar. Nämnden utses av rektor på förslag av fakultetsråden. Varje fakultet föreslår två medlemmar med personliga suppleanter bland fakultetens utbildningslinjeansvariga. Studentkåren föreslår fyra studenter med personliga suppleanter så att varje fakultet har en studentrepresentant. Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att 1) ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten, 2) övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den, 3) uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud, 4) utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer, 5) uppgöra förslag till examensstadga, 6) ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademin, 7) sköta andra av rektor angivna uppgifter.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möten inkallas suppleanten.

Vi söker nu en suppleant från FHPT och en suppleant från FSE efter att en av de tidigare studentrepresentanterna blivit utexaminerad.

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi.