Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Universitetskollegietmuokattu 20.9.2021 klo 18.32

Toimielin

Universitetskollegiet

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, 3 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

30.8.2021

Hakuaika

30.8.2021 - 23.9.2021

Toimikausi

23.9.2021 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS fullmäktiges möte 23.9.2021

FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID TILL TORSDAG 23.9. KL. 12.00

Universitetskollegiets uppgifter enligt ÅA:s ledningsinstruktion:

1) besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid och arvoden,

2) utse de medlemmar till Åbo Akademis styrelse som inte är Åbo Akademis personal eller studeranden,

3) fastställa valet av de styrelsemedlemmar som utses av de grupper i Åbo Akademi som avses i universitetslagens 15 § 2 mom.,

4) entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan,

5) välja revisorer för Åbo Akademi,

6) fastställa Åbo Akademis bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn,

7) besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor,

8) besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag i enlighet med universitetslagens 65 § 3 mom.

9) Vid behov samlas för att diskutera viktiga ärenden som berör hela Åbo Akademi.

Om universitetskollegiet uppgifter bestäms i 22 § universitetslagen.

Om det finns fler intresserade än platser håller valutskottet korta intervjuer med kandidaterna i zoom.

Om du har frågor om uppdraget eller valet får du gärna vara i kontakt med studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi, 02-2154655.