Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Universitetskollegietmuokattu 8.10.2020 klo 13.57

Toimielin

Universitetskollegiet

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

8.10.2020

Hakuaika

8.10.2020 - 20.10.2020

Toimikausi

2.11.2020 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS fullmäktiges möte 2.11.2020

Universitetskollegiets uppgifter enligt ÅA:s ledningsinstruktion:

1) besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid och arvoden,

2) utse de medlemmar till Åbo Akademis styrelse som inte är Åbo Akademis personal eller studeranden,

3) fastställa valet av de styrelsemedlemmar som utses av de grupper i Åbo Akademi som avses i universitetslagens 15 § 2 mom.,

4) entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan,

5) välja revisorer för Åbo Akademi,

6) fastställa Åbo Akademis bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn,

7) besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor,

8) besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag i enlighet med universitetslagens 65 § 3 mom.

9) Vid behov samlas för att diskutera viktiga ärenden som berör hela Åbo Akademi.

Om universitetskollegiet uppgifter bestäms i 22 § universitetslagen.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möten inkallas suppleanten.

Intresseanmälningen ska omfatta en intressemotivering samt för uppdraget relevant kort meritförteckning (all text i samma ruta). ÅAS fullmäktiges valutskott intervjuar kandidaterna om de är flera än en, och besluter om förslag till val.

Om du har frågor om uppdraget eller valet får du gärna vara i kontakt med studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi, 02-2154655.