Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomimuokattu 9.9.2020 klo 13.12

Toimielin

Fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

31.8.2020

Hakuaika

31.8.2020 - 14.9.2020

Toimikausi

24.9.2020 - 31.7.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS fullmäktiges möte 24.9.2020

Fakultetsrådets uppgifter enligt ÅA:s ledningsinstruktion:

17 § Fakultetsrådets uppgifter

Till Fakultetsrådets uppgifter hör att:

1) ansvara för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutveckling inom fakulteten,

2) utveckla fakultetens undervisning och forskning och fakultetens åtgärdsplan utgående från Åbo Akademis strategi och styrdokument,

3) diskutera förslag till budget för fakulteten,

4) besluta om verksamhets- och personalplan,

5) besluta om utbildnings- och undervisningsplanen,

6) till rektor ge förslag för rekrytering och anställning av professor och tenure trackprofessorer,

7) besluta om rekrytering och anställning av akademilektor och universitetslärare,

8) utse sakkunniga för docentansökningar, bedöma behörigheten och göra framställning om docenttitel,

9) fastställa examensstrukturer och lärandemål för examina och biämnen samt andra examensbestämmelser,

10) besluta om urvalsgrunder för studentantagningen och föreslå antal studerande för rektor som föredrar ärendet för styrelsen,

11) besluta om antagning inom forskarutbildningen,

12) fastställa bedömning och besluta i ärenden som gäller omprövning av bedömning av en avhandling inom forskarutbildningen,

13) göra framställning hos rektor om utbildningslinjer, magisterprogram och doktorandprogram. Styrelsen kan i en instruktion gällande en särskild enhet (såsom Vasa Övningsskola) fastställa att fakultetsrådet inom en fakultet har ytterligare eller avvikande uppgifter som gäller den särskilda enheten. Fakultetsrådet har rätt att delegera sina uppgifter till dekanen.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möten inkallas suppleanten.

Intresseanmälningen ska omfatta en intressemotivering samt för uppdraget relevant kort meritförteckning (all text i samma ruta). ÅAS fullmäktiges valutskott intervjuar kandidaterna och besluter om förslag till val.

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi.