Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Rättskyddsnämnden muokattu 26.8.2019 klo 13.13

Toimielin

Rättsskyddsnämnden

Haetaan

4 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

27.5.2019

Hakuaika

27.5.2019 - 5.6.2019

Toimikausi

1.8.2019

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses nästa möte.

14 § Rättsskyddsnämnd

Åbo Akademis rättsskyddsnämnd fungerar som universitetets lagstadgade examensnämnd. Nämnden fungerar som omprövningsinstans för ärenden som gäller examination och bedömning samt tillgodoräknande av prestationer. I uppdraget ingår att stöda utvecklingen av Åbo Akademis verksamhet inom det angivna området.

Nämnden utses av rektor för två år i sänder. Vicerektor för utbildning fungerar som rättsskyddsnämndens ordförande. Ordförande har en utsedd suppleant bland nämndens medlemmar. Förvaltningsdirektören utser en sekreterare som ansvarar för beredningen av ärendena. Åbo Akademi ordnar utbildning för medlemmarna i nämndens uppgifter. Nämnden består av ordförande och för att garantera en snabb hantering av ärendena av en medlemspool. Varje fakultet utser två medlemmar till nämnden.

Medlemmarna ska höra till den undervisande personalen och ha minst fem års erfarenhet av högskoleundervisning. Studentkåren utser fyra medlemmar till nämnden. Nämnden är beslutsför när ordförande, två personalmedlemmar och två studerandemedlemmar är närvarande.