Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomimuokattu 27.5.2019 klo 10.36

Toimielin

Fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

29.4.2019

Hakuaika

29.4.2019 - 6.5.2019

Toimikausi

8.5.2019 - 31.7.2019

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS fullmäktiges möte 7.5.2019

Fakultetsrådets uppgifter ÅA:s förvaltningsinstruktion 8§: Till fakultetsrådets uppgifter hör att: 1. uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan, 2. besluta om fakultetens strategi, 3. fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser, 4. bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen, 5. besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen, 6. anta forskarstuderande, 7. utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina, 8. uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor, 9. utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möten inkallas suppleanten.

Möten 15.5. och 11.6. kl. 9.15 under perioden.

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655