Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Svenska lärarhögskolans stiftelses "Lärkans" styrelsemuokattu 23.4.2019 klo 10.38

Toimielin

Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelses styrelse

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

15.3.2019

Hakuaika

15.3.2019 - 16.4.2019

Toimikausi

17.4.2019 - 31.5.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 17.4.2019

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har styrelsen följande uppgifter:

9 § Stiftelsens styrelse väljer inom sig viceordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall for denne av viceordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör.

10 § Stiftelsens styrelse har till uppgift att: 1. Representera stiftelsen. 2. Bereda i 7 och 8 § nämnda och andra till delegationen hänskjutna ärenden samt att verkställa delegationens beslut. 3. Förvalta stiftelsens egendom. 4. Draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter. 5. Anställa nödiga funktionärer samt fastställa dessas löner och arvoden. 6. Uppgöra nödiga reglementen for funktionärerna. 7. Fatta beslut om fördelningen av rumsutrymmen. 8. Fastställa nödiga reglementen för bostäderna. 9. Tilsätta nämnder för beredning av särskilda ärenden.

Har du frågor? Kontakta: studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi, 02 215 4655