Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Grundutbildningsnämnden vid Åbo Akademimuokattu 19.2.2019 klo 15.21

Toimielin

Grundutbildningsnämnden vid Åbo Akademi

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

7.1.2019

Hakuaika

7.1.2019 - 1.2.2019

Toimikausi

12.2.2019 - 31.7.2019

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS fullmäktiges möte 12.2.2019

I enlighet med ÅA:s förvaltningsinstruktion har grundutbildningsnämnden följande sammansättning och uppgifter:

11 § Grundutbildningsnämnden

Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande organiseringen av utbildningen och dess kvalitet. Nämndens mandatperiod är två år.

Vicerektorn för utbildning fungerar som nämndens ordförande och direktören för forsknings- och utbildningsservice (FUS) ansvarar för beredningen av ärendena. Grundutbildningsnämnden består av 12 medlemmar. Nämnden utses av rektor på förslag av fakultetsråden. Varje fakultet föreslår två medlemmar med personliga suppleanter bland fakultetens utbildningslinjeansvariga. Studentkåren föreslår fyra studenter med personliga suppleanter så att varje fakultet har en studentrepresentant. Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att 1. ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten, 2. övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den, 3. uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud, 4. utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer, 5. uppgöra förslag till examensstadga, 6. ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademin, 7. sköta andra av rektor angivna uppgifter.