Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningenmuokattu 21.1.2019 klo 09.20

Toimielin

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen vid ÅA

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

3.12.2018

Hakuaika

29.10.2018 - 16.1.2019

Toimikausi

17.1.2019 - 31.12.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 17.1.2019

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi. Gruppen har två studentrepresentanter (gärna en från FHPT och en från FNT) med personliga suppleanter. Intresserade ämneslärarstuderande inskrivna på FSE har också möjlighet att söka o bli valda.

Mandatperioden är två år men ämneslärarstuderande som inte har möjlighet att vara med i gruppen hela mandatperioden får också gärna anmäla intresse, ÅAS strävar till att möjliggöra att också studerande som kommer att åka i utbyte eller blir utexamninerade före mandatperiodens slut ska kunna inneha förtroendeuppdrag om intresse finns.

Studentrepresentantens uppdrag innefattar att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA.