Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Aalto

Aalto Junior -ohjausryhmä

25.10.2019

Aalto-yliopisto Junior -toimintaa ohjaava ryhmä, jossa on edustusta Aallon korkeakouluista sekä sidosryhmistä, kuten lähialueen lukioista. Aalto-yliopisto Juniorin tavoitteena on tukea ja edistää luonnontieteiden, matematiikan, teknologian ja taiteiden opetusta sekä oppimista kaikilla asteilla sekä lasten ja nuorten harrastuneisuutta näissä aiheissa. Junior tukee myös Aalto-yliopiston korkeakoulujen ja tutkimusyksiköiden autonomista koululaisille suunnattua tarjontaa.

Aalto Management Team AMT

18.12.2019

Aalto-yliopiston johtoryhmään (Aalto Management Team, AMT) kuuluvat operatiivisen johtoryhmän (President’s Management Team, PMT) jäsenet, professorineuvoston puheenjohtaja ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY), Aalto-yliopiston jatko-opiskelijayhdistyksen (Aallonhuiput), työntekijäjärjestöjen sekä Aalto University Campus and Real Estate ACREn edustajia. Johtoryhmä kokoontuu kerran Aalto-yliopiston hallituksen kokousten välillä, ja esityslista koostuu hallituksen kokousten tiedoista ja päätöskohdista. Johtoryhmän tavoitteena on edistää läpinäkyvyyttä ja dialogia yliopiston kehitystä koskevassa päätöksenteossa sekä edistää akateemisen yhteisön sitoutumista yhteisiin päätöksiin. Rehtori Ilkka Niemelä toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Aalto Ventures Program (AVP) -ohjausryhmä

25.10.2019

Aalto Ventures Program (AVP) -ohjausryhmä 1) ohjaa AVP-toimintaa strategisella tasolla ja 2) varmistaa, että AVP-toiminta on linjassa yliopiston yleisten tavoitteiden ja muiden siihen liittyvien toimien kanssa.

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea (AAK)

18.12.2019

Yliopiston akateemisten asioiden komitean tehtäviin kuuluu: 1. päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista 2. päättää opiskelijoiden valintaperusteista 3. päättää opetukseen, tutkimukseen sekä taiteelliseen toimintaan liittyvistä muista yleisistä säännöistä 4. asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu- ja oikaisuasioita käsittelevät lautakunnat tai muut tutkimuksen ja opetuksen hoitamiseksi tarvittavat toimielimet sekä määrätä niiden puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet sekä näiden toimintaa ohjaavat säädökset 5. päättää hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta säätiön sääntöjen muutoksella 6. nimittää ja erottaa 15§:ssä tarkoitetun nimityskomitean jäsenet 7. päättää kunniatohtorin arvonimen antamisesta. Komiteaan valitaan neljä (4) varsinaista opiskelijajäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsen: Isabella Kärkkäinen 1. varajäsen: Arturo Rojas Holmquist 2. varajäsen: Pauli Pihlajamäki

Jäsen: Tarmo Kivioja 1. varajäsen: Yashasvi Ranawat 2. varajäsen: Tran Lam

Jäsen: Markus Nevalainen 1. varajäsen: Leila Kettunen 2. varajäsen: Milja Leinonen

Jäsen: Linda Mandell 1. varajäsen: Jooeun Park 2. varajäsen: Antti Kaivola

Aalto-yliopiston tasa-arvotoimikunta (Steering Group)

18.12.2019

Tasa-arvotoimikunnan jäsenet vaikuttavat yliopiston ajankohtaisiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin ja suunnittelevat tulevaa toimintaa.

Avoimen yliopiston ohjausryhmä

18.12.2019

Avoimen yliopiston ohjausryhmä ohjaa ja suunnittelee avoimen yliopiston toimintaa ja kehittää sen käytänteitä.

Digital Aalto -ohjausryhmä (DASG)

18.12.2019

Ryhmä ohjaa, valmistelee, koordinoi ja seuraa Aallon yhteisiä digitalisaatioon liittyviä strategisia ja operatiivisia asioita: 1. Digitalisaatio-tiekarttaan, arkkitehtuuriin, projektiportfolioon, investointeihin ja muutokseen liittyvät asiat. 2. Akateeminen ohjaus liittyen Digitalisaatio-tiekarttaan ja IT-arkkitehtuuriin. 3. Digitalisaatio-tiekarttaan liittyvien aktiviteettien valvonta ja raportointi. 4. PMT:n strategisten päätösten ja ohjauksen mukaisen toiminnan noudattaminen ICT:n, datan, IT-arkkitehtuurin ja kyberturvallisuuden alueilla.

Kampuskehityksen ohjausryhmä (CASG)

18.12.2019

Työryhmän tehtävät: 1. Valmistelee, koordinoi ja seuraa kampusohjelman suunnittelua ja toteutusta: kampuksen tiekartta, yliopisto- ja ekosysteemikampusprojektit, kampuksen brändi ja idenditeetti, digitaalinen kampus. 2. Neuvoo palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä. 3. Jakaa parhaimmat toimintavat ja linjaa käytännöt poikkileikkaavissa aktiviteeteissa ja projekteissa. 4. Raportoi PMT:lle.

Kielikeskuksen johtoryhmä

6.11.2019

Kielikeskuksen johtoryhmä suunnittelee ja kehittää tutkintojen kieli- ja viestintäopetusta Aalto-yliopiston opiskelijoille.

Learning Steering Group ICT

15.10.2020

Ryhmä tukee oppimisen ja opetuksen digitaalisten ratkaisuiden strategista kehittämsistä ja oppimispalveluiden portfolionhallintaa.

Opetuksen ja oppimisen ohjausryhmä (LeSG)

18.12.2019

Learning steering group (LESG) kokoaa korkeakoulujen opetuksesta vastaavat varadekaanit ja opintoasiainpäälliköt ryhmäksi, jota vetää yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori. Ryhmän tehtävät ovat: 1. Valmistelee ja koordinoi yliopiston strategian toimeenpanoa ja yhteisiä koulutukseen liittyviä toimia. 2. Valmistelee koulutusasiat yliopiston akateemisten asiain komitealle, rehtorin johtoryhmälle ja provostin operatiiviselle tiimille. 3. Johtaa oppimiseen liittyvien strategisten tehtävien toimeenpanoa. 4. Koordinoi yhteisiä koulutuksen kehittämishankkeita. 5. Tarjoaa alustan koulujen hyvien käytänteiden jakamiseksi. 6. Tehostaa oppimiseen liittyvien prosessien ja toimintojen yhdenmukaistamista. 7. Koordinoi koulutuksen laadunhallintaa johtaa koulutuksen ja LES:in kehitystyötä (mukaan lukien tulosindikaattorien kehittäminen). 8. Hallinnoi opetuksen ja oppimisen pysyviä ja määräaikaisia työryhmiä. LESG:issä on yksi AYY:n edustaja ja yksi varaedustaja.

Ravintolatoimikunta

18.12.2019

Toimikuntaan kuuluu opiskelijaedustajien lisäksi henkilökunnan edustajat sekä työnantajan edustajat (pj ja sihteeri) sekä palveluntuottajat. Toimikunta koordinoi ja toteuttaa vuosittain ravintoloissa toteutettavan asiakastyytyväisyyskyselyn ja käy läpi tulokset palveluntuottajien kanssa. Tarkoituksena on aktiivisesti yhteistyössä palveluntuottajien kanssa kehittää ravintoloita parempaan suuntaan.

Services Steering Group SESG

31.10.2019

Preparing, coordinating and monitoring joint strategic and operative issues in service development. Preparing and coordinating the implementation of the university strategy and joint service-related affairs: 1. Preparing matters related to service portfolio, offering, level and organising. 2. Providing guidance for user-centred development of services. 3. Sharing best practices and coordinating cross-cutting activities and projects. 4. Monitoring service-related activities under the guidance of PMT.

Taiteellisen toiminnan ohjausryhmä (AASG)

18.12.2019

Taiteellisen toiminnan ohjausryhmä AASG: 1. Valmistelee ja koordinoi yliopiston strategian toimeenpanoa taiteen ja luovien käytäntöjen osalta. 2. Valmistelee ja keskustelee taiteen ja luovien käytäntöjen vararehtorin päätösvallan alaan kuuluvista asioista ja valmistelee ne muiden Aalto-yliopiston päätöksentekoelimien päätöksiä varten. 3. Asettaa, ohjaa ja koordinoi taiteeseen ja luoviin käytäntöihin liittyviä työryhmiä. 4. Keskustelee koulujen, akateemisen henkilöstön, opiskelijoiden ja Aallon johdon kanssa taiteen ja luovien käytäntöjen kehittämisestä ja strategisista aloitteista. 5. Jakaa ja kehittää hyviä taiteellisia toimintatapoja ja luovia käytäntöjä koulujen ja tieteenalojen välillä.

Tohtorinkoulutuksen työryhmä DEWG

18.12.2019

Rehtori on asettanut Aalto-yliopiston tohtorinkoulutuksen työryhmän, jonka tehtävänä on kehittää yliopiston tohtorinkoulutusta, keskustella tohtorinkoulutuksen yhteisistä kysymyksistä ja valmistella yliopiston linjauksia.

Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan ohjausryhmä (RISG)

18.12.2019

Ryhmässä toimivat opiskelijaedustajina tohtorikoulutettavat.

Tutkimuksen ja innovaatioiden ohjausryhmä (RISG) on työryhmä, joka käsittelee tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja tohtorikoulutuksen strategisia ja operatiivisia asioita, joissa tarvitaan yliopistolaajuinen kannanotto, linjaus tai suositus.

RISG:in tehtävät: 1) Valmistella ja keskustella asioita, joista tutkimuksesta vastaava vararehtori tai innovaatioista vastaava vararehtori tekee päätöksiä, tai joista tehdään päätöksiä muissa Aalto-yliopiston elimissä. 2) Antaa akateemista ohjausta tutkimusta ja innovaatioita tukeville palveluille. 3) Tuoda ja viedä viestejä kouluihin, Aallon johdolle, henkilökunnalle ja opiskelijoille. 4) Jakaa parhaita käytäntöjä koulujen välillä ja keskustella strategisista aloitteista koulujen välillä.

Tutkintolautakunta

18.12.2019

Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuorituksia koskevia oikaisupyyntöjä sekä käsitellä yliopistolain 82 §:ssä säädettyjen oikaisupyyntöjen johdosta tehtyihin päätöksiin kohdistuvia oikaisuvaatimuksia.

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden akateeminen komitea

21.9.2018

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman ohjausryhmä

31.10.2019

Ryhmä toimii ohjausryhmänä eli arvioi ja kehittää kandidaattiohjelmien toteutusta. Kokouksissa keskustellaan kandidaattiohjelmasta usein suhteellisen vapaamuotoisesti ohjelma- ja kurssitasoilla.

Insinööritieteiden korkeakoulun johtoryhmä

31.10.2019

Till ledningsgruppen vid högskolan för ingenjörsvetenskaper hör dekanus, prodekaner och högskolans institutions- och servicechefer. Högskolans ledningsassistent är sekreterare för ledningsgruppen. I ledningsgruppen diskuteras operativa ärenden och utförs beredningsarbete som stöder beslutsfattandeorgan.

Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä

18.12.2019

Ryhmä valmistelee opetuksen laadun varmistamiseen liittyviä toimenpiteitä ja päätöksiä sekä tekee aloitteita ja ehdotuksia opetuksen laatuun liittyvissä asioissa. Opetuksen laaturyhmä voi myös toimia lausunnon antajana korkeakoulussa erilaisissa opetukseen liittyvissä asioissa.

Insinööritieteiden korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvosto

1.10.2019

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on: 1) kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja; 2) tehdä akateemiselle komitealle esitys jatkokoulutuksen tutkimusaloista; 3) tehdä dekaanille esitys jatko-opiskelijoiden ottamisesta; 4) nimetä väitöskirjatyön esitarkastajat ja päättää väitösluvasta; 5) nimetä väitöstilaisuuteen vastaväittäjä(t); 6) arvostella väitöskirja; 7) nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastajat. 8) arvostella lisensiaatintutkimus; ja 9) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on lisäksi, ellei neuvosto ole päättänyt määrätä jotakin tehtävää puheenjohtajan tehtäväksi: 1) nimetä jatko-opiskelijalle vastuuprofessori(t) ja ohjaaja(t); 2) päättää jatko-opiskelijan tutkintokielestä sekä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä; 3) vahvistaa jatko-opiskelijoiden opintosuunnitelmat; ja 4) päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimetä väitöstilaisuuteen kustos.

Insinööritieteiden koulutusneuvosto

18.12.2019

Insinööritieteiden korkeakoulun koulutusneuvoston tehtäviin kuuluu perustutkinto-opetuksen hallinto – opinnäytetöiden arviointi ja hyväksyminen, koulutusohjelmien kehittäminen sekä laadunvarmistus ja palautteen käsittely. Koulutusneuvosto valmistelee myös koulutusohjelmien opetussuunnitelmat, tutkintovaatimukset ja opiskelijavalintaperusteet insinööritieteiden akateemisen komitean päätöstä varten.

Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä

31.10.2019

Ryhmä toimii ohjausryhmänä eli arvioi ja kehittää maisteriohjelmien toteutusta. Kokouksissa keskustellaan maisteriohjelmasta usein suhteellisen vapaamuotoisesti ohjelma- ja kurssitasoilla.

Kauppakorkeakoulu

Accounting Programme Committee

31.10.2019

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Bachelor's degree program in International Business Programme Committee

30.10.2018

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Economics Programme Committee

30.10.2018

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Entrepreneurship Programme Committee

30.10.2018

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Finance Programme Committee

30.10.2018

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Helsinki Graduate School of Economicsin johtokunta

29.10.2018

Johtokunnan tehtävinä on ohjata ja valvoa Helsinki GSE:n taloutta, sekä neuvoa tutkimuksen ja opetuksen suunnittelussa. Lisäksi se hyväksyy toimintakertomuksen, nimittää johtokunnan edustajat rekrytointiprosesseihin sekä kutsuu jäsenet kansainväliseen tieteelliseen ohjausryhmään ja kansalliseen ohjausryhmään.

Information and Service Management Programme Committee

30.10.2018

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Kauppakorkeakoulun tohtorinkoulutusneuvosto

1.10.2019

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on: 1) kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja; 2) tehdä akateemiselle komitealle esitys jatkokoulutuksen tutkimusaloista; 3) tehdä dekaanille esitys jatko-opiskelijoiden ottamisesta; 4) nimetä väitöskirjatyön esitarkastajat ja päättää väitösluvasta; 5) nimetä väitöstilaisuuteen vastaväittäjä(t); 6) arvostella väitöskirja; 7) nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastajat. 8) arvostella lisensiaatintutkimus; ja 9) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on lisäksi, ellei neuvosto ole päättänyt määrätä jotakin tehtävää puheenjohtajan tehtäväksi: 1) nimetä jatko-opiskelijalle vastuuprofessori(t) ja ohjaaja(t); 2) päättää jatko-opiskelijan tutkintokielestä sekä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä; 3) vahvistaa jatko-opiskelijoiden opintosuunnitelmat; ja 4) päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimetä väitöstilaisuuteen kustos.

Kauppatieteen akateeminen komitea

30.10.2018

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä

31.10.2019

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Management and International Business Programme Committee

30.10.2018

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Marketing Programme Committee

30.10.2018

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Yritysjuridiikan maisteriohjelman ohjelmaryhmä

30.10.2018

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan akateeminen komitea

18.12.2019

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä

31.10.2019

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmään kuuluvat korkeakoulun johto, korkeakoulun laitosten johto ja palveluiden päälliköt. Johtoryhmässä keskustellaan operatiivisista asioista ja tehdään päätöksentekoelimiä tukevaa valmistelutyötä.

Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä

31.10.2019

Kemian tekniikan korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudesta vastaa dekaani. Korkeakoulun laatutyön koordinoinnista vastaa kehityspäällikkö. Koulun laaturyhmä tukee dekaania laadunvarmistuksessa huolehtimalla laadunvarmistuksen osa-alueiden (mm. raportointi, dokumentointi) käytännön toteutuksesta laitoksilla ja palvelufunktioissa.

Kemian tekniikan korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvosto

10.10.2019

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on: 1) kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja; 2) tehdä akateemiselle komitealle esitys jatkokoulutuksen tutkimusaloista; 3) tehdä dekaanille esitys jatko-opiskelijoiden ottamisesta; 4) nimetä väitöskirjatyön esitarkastajat ja päättää väitösluvasta; 5) nimetä väitöstilaisuuteen vastaväittäjä(t); 6) arvostella väitöskirja; 7) nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastajat. 8) arvostella lisensiaatintutkimus; ja 9) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on lisäksi, ellei neuvosto ole päättänyt määrätä jotakin tehtävää puheenjohtajan tehtäväksi: 1) nimetä jatko-opiskelijalle vastuuprofessori(t) ja ohjaaja(t); 2) päättää jatko-opiskelijan tutkintokielestä sekä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä; 3) vahvistaa jatko-opiskelijoiden opintosuunnitelmat; ja 4) päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimetä väitöstilaisuuteen kustos.

Kemian tekniikan koulutusneuvosto

30.10.2018

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Perustieteiden korkeakoulu

Informaatioverkostojen koulutusneuvosto

30.10.2018

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Perustieteiden akateeminen komitea

31.10.2019

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto

31.10.2019

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Perustieteiden korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvosto

10.10.2019

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on: 1) kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja; 2) tehdä akateemiselle komitealle esitys jatkokoulutuksen tutkimusaloista; 3) tehdä dekaanille esitys jatko-opiskelijoiden ottamisesta; 4) nimetä väitöskirjatyön esitarkastajat ja päättää väitösluvasta; 5) nimetä väitöstilaisuuteen vastaväittäjä(t); 6) arvostella väitöskirja; 7) nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastajat. 8) arvostella lisensiaatintutkimus; ja 9) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on lisäksi, ellei neuvosto ole päättänyt määrätä jotakin tehtävää puheenjohtajan tehtäväksi: 1) nimetä jatko-opiskelijalle vastuuprofessori(t) ja ohjaaja(t); 2) päättää jatko-opiskelijan tutkintokielestä sekä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä; 3) vahvistaa jatko-opiskelijoiden opintosuunnitelmat; ja 4) päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimetä väitöstilaisuuteen kustos.

Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta

30.10.2018

Toimikunnan tehtävä on osallistua Tenure track-rekrytointien ja -arviointien opetusportfolioiden arviointiin.

Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusneuvosto

30.10.2018

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Tuotantotalouden koulutusneuvosto

30.10.2018

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Yhdenvertaisuus- ja laaturyhmä

15.10.2020

SCIn laatutyöryhmän tehtävänä on koordinoida kouluun liittyvää laatutyötä.

Sähkötekniikan korkeakoulu

Degree Programme Committee for Automation and Electrical Engineering

31.10.2019

Working language English.

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology

18.12.2019

Working language English.

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Sähkötekniikan akateeminen komitea

30.10.2018

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Sähkötekniikan kandidaattikoulutusneuvosto

31.10.2019

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta

31.10.2019

Opetuksen laatutoimikunta (OpLaa) on sähkötekniikan korkeakoulun toimikunta, jonka tavoitteena on tehdä yhteistyötä koulun johdon, laitosten, oppimispalveluiden ja kiltojen edustajien kanssa. Se pyrkii kehittämään opetusta huomioiden Aalto-yliopiston ja ELEC:n tavoitteiden lisäksi muut opetusta ja oppimista kehittävät teemat ja kehittämiskohteet. Ajankohtaisiin teemoihin liittyen OpLaa järjestää henkilökunnalle avoimia tilaisuuksia. Lisäksi OpLaan tehtäviin kuuluu opetusosaamisen arviointi urapolkujen rekrytointi- ja etenemisvaiheissa.

Sähkötekniikan korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvosto

10.10.2019

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on: 1) kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja; 2) tehdä akateemiselle komitealle esitys jatkokoulutuksen tutkimusaloista; 3) tehdä dekaanille esitys jatko-opiskelijoiden ottamisesta; 4) nimetä väitöskirjatyön esitarkastajat ja päättää väitösluvasta; 5) nimetä väitöstilaisuuteen vastaväittäjä(t); 6) arvostella väitöskirja; 7) nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastajat. 8) arvostella lisensiaatintutkimus; ja 9) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on lisäksi, ellei neuvosto ole päättänyt määrätä jotakin tehtävää puheenjohtajan tehtäväksi: 1) nimetä jatko-opiskelijalle vastuuprofessori(t) ja ohjaaja(t); 2) päättää jatko-opiskelijan tutkintokielestä sekä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä; 3) vahvistaa jatko-opiskelijoiden opintosuunnitelmat; ja 4) päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimetä väitöstilaisuuteen kustos.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Aalto ARTS Quality and Development Group

31.10.2019

Laaturyhmä vastaa yhdessä korkeakoulun johdon kanssa laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisestä.

Animaation maisteriohjelman koulutusneuvosto

31.10.2019

Koulutusneuvoston tehtävänä on kehittää syksyllä 2019 aloittavan animaation maisteriohjelman koulutusta.

Arkkitehtuurin laitoksen koulutusryhmä

30.10.2018

Ryhmän tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Bachelor's Programme in Design -koulutusneuvosto

31.10.2019

The Programme Committee develops the Bachelor's Programme in Design, which begins in autumn 2019.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea

30.10.2018

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Leadership Team

30.10.2018

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun johtoryhmän muodostavat dekaani sekä kaksi varadekaania, laitosjohtajat ja kehityspäällikkö, controller ja HR-päällikkö sekä opiskelijajäsen. Johtoryhmä vastaa koulun sisällöllisestä ja strategisesta kehittämisestä dekaanin tukena. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuussa.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksen johtoryhmä

19.10.2020

Työryhmä vastaa opetuksen laatuun ja kehittämiseen, sujuvaan opiskeluun sekä opetusosaamisen arviointeihin liittyvistä asioista.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvosto

10.10.2019

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on: 1) kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja; 2) tehdä akateemiselle komitealle esitys jatkokoulutuksen tutkimusaloista; 3) tehdä dekaanille esitys jatko-opiskelijoiden ottamisesta; 4) nimetä väitöskirjatyön esitarkastajat ja päättää väitösluvasta; 5) nimetä väitöstilaisuuteen vastaväittäjä(t); 6) arvostella väitöskirja; 7) nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastajat. 8) arvostella lisensiaatintutkimus; ja 9) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on lisäksi, ellei neuvosto ole päättänyt määrätä jotakin tehtävää puheenjohtajan tehtäväksi: 1) nimetä jatko-opiskelijalle vastuuprofessori(t) ja ohjaaja(t); 2) päättää jatko-opiskelijan tutkintokielestä sekä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä; 3) vahvistaa jatko-opiskelijoiden opintosuunnitelmat; ja 4) päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimetä väitöstilaisuuteen kustos.

Yhteiset Ohjelmat

Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee

31.10.2019

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee

18.12.2019

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Creative Sustainability -ohjausryhmä

18.12.2019

Creative sustainability -ohjelman ohjausryhmä, joka käsittelee ohjelman käytännön toteutumista. Ohjelma on useamman korkeakoulun yhteinen ja opiskelijajäsenen tulee olla koulutusohjelman opiskelija.

Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions

31.10.2019

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

IDBM-koulutusneuvosto

31.10.2019

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Life Science Techologies Programme Committee

18.12.2019

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Urban Studies and Planning -maisteriohjelman koulutusneuvosto

31.10.2019

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.