Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Aalto-yliopiston akateemisten asioiden komitea

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Yliopiston akateemisten asioiden komitean tehtäviin kuuluu 1. päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista 2. päättää opiskelijoiden valintaperusteista 3. päättää opetukseen, tutkimukseen sekä taiteelliseen toimintaan liittyvistä muista yleisistä säännöistä 4. asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu- ja oikaisuasioita käsittelevät lautakunnat tai muut tutkimuksen ja opetuksen hoitamiseksi tarvittavat toimielimet sekä määrätä niiden puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet sekä näiden toimintaa ohjaavat säädökset 5. päättää hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta säätiön sääntöjen muutoksella 6. nimittää ja erottaa 15§:ssä tarkoitetun nimityskomitean jäsenet 7. päättää kunniatohtorin arvonimen antamisesta.

Komiteaan valitaan neljä (4) varsinaista opiskelijajäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tutkintolautakunta

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuorituksia koskevia oikaisupyyntöjä sekä käsitellä yliopistolain 82 §:ssä säädettyjen oikaisupyyntöjen johdosta tehtyihin päätöksiin kohdistuvia oikaisuvaatimuksia.

Kielikeskuksen johtoryhmä

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Kielikeskuksen johtoryhmä suunnittelee ja kehittää tutkintojen kieli- ja viestintäopetusta Aalto-yliopiston opiskelijoille.

Ravintolatoimikunta

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Toimikuntaan kuuluu opiskelijaedustajien lisäksi henkilökunnan edustajat sekä työnantajan edustajat (pj ja sihteeri) sekä palveluntuottajat. Toimikunta koordinoi ja toteuttaa vuosittain ravintoloissa toteutettavan asiakastyytyväisyyskyselyn ja käy läpi tulokset palveluntuottajien kanssa. Tarkoituksena on aktiivisesti yhteistyössä palveluntuottajien kanssa kehittää ravintoloita parempaan suuntaan.

Aalto-yliopiston tasa-arvotoimikunta (Steering Group)

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Tasa-arvotoimikunnan jäsenet vaikuttavat yliopiston ajankohtaisiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin ja suunnittelevat tulevaa toimintaa.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Aalto Junior -ohjausryhmä

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Aalto-yliopisto Junior -toimintaa ohjaava ryhmä, jossa on edustusta Aallon korkeakouluista sekä sidosryhmistä, kuten lähialueen lukioista. Aalto-yliopisto Juniorin tavoitteena on tukea ja edistää luonnontieteiden, matematiikan, teknologian ja taiteiden opetusta sekä oppimista kaikilla asteilla sekä lasten ja nuorten harrastuneisuutta näissä aiheissa. Junior tukee myös Aalto-yliopiston korkeakoulujen ja tutkimusyksiköiden autonomista koululaisille suunnattua tarjontaa.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Leadership Team

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun johtoryhmän muodostavat dekaani sekä kaksi varadekaania, laitosjohtajat ja kehityspäällikkö, controller ja HR-päällikkö sekä opiskelijajäsen.

Johtoryhmä vastaa koulun sisällöllisestä ja strategisesta kehittämisestä dekaanin tukena.

Johtoryhmä kokoontuu kerran kuussa.

Aalto Ventures Program AVP -ohjausryhmä

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Aalto Ventures Program (AVP) -ohjausryhmä 1) ohjaa AVP-toimintaa strategisella tasolla ja 2) varmistaa, että AVP-toiminta on linjassa yliopiston yleisten tavoitteiden ja muiden siihen liittyvien toimien kanssa.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksen johtoryhmä

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Työryhmä valmistelee taiteen tutkintoja koskevan ohjeiston opetussuunnitelman laatimiseksi seuraavalle lukuvuodelle. Työryhmä valmistelee myös taiteen tutkintoja koskevan tutkintosäännön.

Aalto ARTS Quality and Development Group

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Laaturyhmä vastaa yhdessä korkeakoulun johdon kanssa laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisestä.

Avoimen yliopiston ohjausryhmä

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Avoimen yliopiston ohjausryhmä ohjaa ja suunnittelee avoimen yliopiston toimintaa ja kehittää sen käytänteitä.

Arkkitehtuurin laitoksen koulutusryhmä

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Ryhmän tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Research and Innovation Steering Group RISG

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Ryhmässä toimivat opiskelijaedustajina tohtorikoulutettavat. RISG työryhmä, käsittelee tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan operatiivisia asioita, joissa tarvitaan yliopistolaajuinen kannanotto, linjaus tai suositus. RISG varmistaa, että linjaukset ovat yhdenmukaisia koulujen välillä ja tehostaa yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen jakamista kouluissa. RISG voi sopia linjauksesta tai kannanotosta, kun asia kuuluu RISGin jäsenten, eli tutkimus vararehtorin ja tutkimus varadekaanien päätösvaltaan. Muissa tapauksissa RISG voi antaa suosituksen linjauksesta tai kannanotosta Provostin työjaokselle PMTlle.

Bachelor's Programme in Design -koulutusneuvosto

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

The Programme Committee develops the Bachelor's Programme in Design, which begins in autumn 2019.

Animaation maisteriohjelman koulutusneuvosto

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on valmistella ja kehittää syksyllä 2019 aloittavan animaation maisteriohjelman koulutusta.

Doctoral education Working Group DEWG

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

President has nominated a working group for doctoral education, which will take part in the development of doctoral education in Aalto and prepare University guidelines.

Kauppatieteen akateeminen komitea

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Entrepreneurship Programme Committee

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Kemian tekniikan akateeminen komitea

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Kemian tekniikan koulutusneuvosto

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmään kuuluvat korkeakoulun johto, korkeakoulun laitosten johto ja palveluiden päälliköt. Johtoryhmässä keskustellaan operatiivisista asioista ja tehdään päätöksentekoelimiä tukevaa valmistelutyötä.

Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Kemian tekniikan korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudesta vastaa dekaani. Korkeakoulun laatutyön koordinoinnista vastaa kehityspäällikkö. Koulun laaturyhmä tukee dekaania laadunvarmistuksessa huolehtimalla laadunvarmistuksen osa-alueiden (mm. raportointi, dokumentointi) käytännön toteutuksesta laitoksilla ja palvelufunktioissa.

Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmä

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Sähkötekniikan akateeminen komitea

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Sähkötekniikan kandidaattikoulutusneuvosto

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Degree Programme Committee for Automation and Electrical Engineering

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Working language English.

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Working language English.

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Opetuksen laatutoimikunta (OpLaa) on sähkötekniikan korkeakoulun toimikunta, jonka tavoitteena on tehdä yhteistyötä koulun johdon, laitosten, oppimispalveluiden ja kiltojen edustajien kanssa. Se pyrkii kehittämään opetusta huomioiden Aalto-yliopiston ja ELEC:n tavoitteiden lisäksi muut opetusta ja oppimista kehittävät teemat ja kehittämiskohteet. Ajankohtaisiin teemoihin liittyen OpLaa järjestää henkilökunnalle avoimia tilaisuuksia. Lisäksi OpLaan tehtäviin kuuluu opetusosaamisen arviointi urapolkujen rekrytointi- ja etenemisvaiheissa.

Insinööritieteiden akateeminen komitea

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Insinööritieteiden koulutusneuvosto

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Insinööritieteiden korkeakoulun koulutusneuvoston tehtäviin kuuluu perustutkinto-opetuksen hallinto – opinnäytetöiden arviointi ja hyväksyminen, koulutusohjelmien kehittäminen sekä laadunvarmistus ja palautteen käsittely. Koulutusneuvosto valmistelee myös koulutusohjelmien opetussuunnitelmat, tutkintovaatimukset ja opiskelijavalintaperusteet insinööritieteiden akateemisen komitean päätöstä varten.

Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Ryhmä valmistelee opetuksen laadun varmistamiseen liittyviä toimenpiteitä ja päätöksiä sekä tekee aloitteita ja ehdotuksia opetuksen laatuun liittyvissä asioissa. Opetuksen laaturyhmä voi myös toimia lausunnon antajana korkeakoulussa erilaisissa opetukseen liittyvissä asioissa.

Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Ryhmä toimii ohjausryhmänä eli arvioi ja kehittää maisteriohjelmien toteutusta. Kokouksissa keskustellaan maisteriohjelmasta usein suhteellisen vapaamuotoisesti ohjelma- ja kurssitasoilla.

Insinöötieteiden kandidaattiohjelman ohjausryhmä

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Ryhmä toimii ohjausryhmänä eli arvioi ja kehittää kandidaattiohjelmien toteutusta. Kokouksissa keskustellaan kandidaattiohjelmasta usein suhteellisen vapaamuotoisesti ohjelma- ja kurssitasoilla.

Perustieteiden akateeminen komitea

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Tuotantotalouden koulutusneuvosto

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Informaatioverkostojen koulutusneuvosto

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusneuvosto

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Aalto SCIn laatutoimikunta

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

SCIn laatutyöryhmän tehtävänä on erityisesti koordinoida laatutyötä.

Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Toimikunnan tehtävä on osallistua Tenure track-rekrytointien ja -arviointien opetusportfolioiden arviointiin.

Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Life Science Techologies Programme Committee

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä

IDBM-koulutusneuvosto

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Program Committee of Advanced Energy Systems

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Urban Studies and Planning -maisteriohjelman koulutusneuvosto

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Creative Sustainability -ohjelman ohjausryhmä

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Creative sustainability -ohjelman ohjausryhmä, joka käsittelee ohjelman käytännön toteutumista. Ohjelma on useamman korkeakoulun yhteinen ja opiskelijajäsenen tulee olla koulutusohjelman opiskelija.

Urban Studies and Planning-maisteriohjelman johtoryhmä

Hakuaika:

1.11.2019 - 30.11.2019

Kuvaus:

Helsinki Graduate School of Economicsin johtokunta

Hakuaika:

11.11.2019 - 25.11.2019

Kuvaus:

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja Svenska Handelshögskolans Studentkår avaavat 11.11.2019 haun opiskelijaedustajiksi Helsinki Graduate School of Economicsin johtokuntaan kaudelle 2020–2021. Hallinnon opiskelijaedustajiksi voivat hakea Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin taloustieteen maisteri- tai tohtorivaiheen opiskelijat. Opiskelijajäsenellä ei ole varajäsentä. Muut johtokuntaan valitut jäsenet ovat pääasiassa suomenkielisiä.

Johtokunnan tehtävinä on ohjata ja valvoa Helsinki GSE:n taloutta, sekä neuvoa tutkimuksen ja opetuksen suunnittelussa. Lisäksi se hyväksyy toimintakertomuksen, nimittää johtokunnan edustajat rekrytointiprosesseihin sekä kutsuu jäsenet kansainväliseen tieteelliseen ohjausryhmään ja kansalliseen ohjausryhmään.

Haku aukeaa 11.11.2019 klo 12.00 ja päättyy 25.11.2019 klo 12.00, mihin mennessä hakemusten tulee olla palautettuina. Hakeminen tapahtuu sähköisesti oman yliopiston ylioppilaskunnan kautta. AYY:n ja HYYn hakulomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.halloped.fi/fi oman yliopiston alta. SHS:n hakemukset lähetetään sähköpostiosoitteeseen ansokan@shs.fi.

Tieto hakeneiden nimistä ja heidän hakemuksensa luovutetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja Svenska Handelshögskolans Studentkårin käyttöön. Ylioppilaskuntien hallitukset valitsevat opiskelijaedustajan maaliskuussa ja toiminta johtokunnassa alkaa välittömästi.

Valinnassa noudatetaan ylioppilaskuntien ohjesääntöjen lisäksi hallintolain vaatimuksia, sekä lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuuslakia.

Valintakriteerit Hakemuksen maksimipituus on 2000 merkkiä ilman välilyöntejä. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja koulutusohjelma.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta tehtävään, osoitettua tietämystä toimielimen toiminnasta ja sitoutumista koko toimikaudeksi. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus opiskelijaedustajana toimimisesta, sekä yhteys opiskelijajärjestöihin tai muulla tavoin osoitettu yhteys muihin opiskelijoihin.

Lisätietoja ja apua hakemiseen: Minna Mäkitalo, asiantuntija, koulutuspolitiikka minna.makitalo@ayy.fi, +358 50 520 9438